T'interessa

Enllaços relacionats

opinión

Protección de dades

Protección de dades

Informació sobre protecció de dades

 1. Objecte

Proporcionar a la ciutadania informació bàsica sobre els tractaments de dades de caràcter personal tant en la prestació del servei d'atenció de trucades d'urgència i emergència "1·1·2 Comunitat Valenciana" com en les diferents activitats que es duen a terme per part de la Subdirecció General d'Emergències i entitats que desenvolupen activitats en el Centre de Coordinació d'Emergències, dependents de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per a l'exercici de les seues competències; tot això en compliment dels articles 13 i 14 del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades personals que es recapten seran tractats respectant el que s'estableix en:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara en avant, RGPD).
 • La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
 • La Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències.

 

 1. Àmbit d'aplicació

Aquesta informació s'aplica al tractament totalment o parcialment automatitzat, així com al tractament no automatitzat de dades personals continguts en un fitxer o destinats a incloure's.

 

 1. Responsable del tractament

Conforme al que s'estableix en l'article 4.7 del RGPD tindrà la consideració de Responsable del Tractament "la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que, només o juntament amb uns altres, determine els fins i mitjans del tractament"; en aquest cas, ha de considerar-se com a responsable, la Direcció de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

D'acord amb el Decret 130/2012 de 24 d'agost, del Consell, pel qual s'estableix l'organització de la seguretat de la informació de la Generalitat, aquesta responsabilitat serà exercida amb caràcter general per l'òrgan directiu que té atribuïdes competències sobre els serveis comuns de la Subdirecció General d'Emergències, sense perjudici que en casos de matèries concretes s'exercisca des d'aquest òrgan o unitat administrativa competent, l'execució específica de les obligacions de protecció de dades que té el responsable (atenció d'exercici de drets, compliment del deure d'informació, etc.).

D'aquesta circumstància es deixarà constància en el Registre d'Activitats de Tractament (d'ara en avant, RAT).

 

 1. Persones encarregades del Tractament

La Direcció de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències triarà únicament una persona encarregada que oferisca garanties suficients per a aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament siga conforme amb els requisits del (*RGPD) i garantisca la protecció dels drets dels Ciutadans.

Són encarregades del tractament les entitats que desenvolupen activitats en el marc de la prestació de serveis del telèfon únic d'emergències 112 gestionen els sistemes d'informació i comunicacions de la Subdirecció General d'Emergències i operen amb dades personals de les persones que fan ús de "1·1·2 Comunitat Valenciana", els actualitzen i realitzen accions destinades a garantir la prestació del servei.

El tractament per la persona encarregada es regirà per un contracte o un altre acte jurídic, que vincule a la persona encarregada respecte la persona responsable i establisca l'objecte, la duració, la naturalesa i la finalitat del tractament, el tipus de dades personals i categories d'interessats, i les obligacions i drets del responsable. Aquest contracte o acte jurídic estipularà, en particular, que la persona encarregada tractarà les dades personals únicament seguint instruccions documentades del responsable segons es recull en l'art. 28.3. del RGPD.

 

 1. Registre de les Activitats de Tractament

Conforme al que es disposa en l'article 30 del RGPD, la relació actualitzada de les activitats de tractament que la Subdirecció General d'Emergències duu a terme, es troba disponible en el RAT publicat en la web.

 

 1. Recollida de dades personals

Les dades de caràcter personal que es recapten directament o indirectament de l'interessat seran tractats de manera confidencial i quedaran incorporats a alguna de les activitats de tractament titularitat de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències que figuren en la seua RAT.

Quan les dades personals precisen del consentiment de l'interessat o la interessada, en el moment de recollir-los se li facilitarà la informació del tractament, de manera clara i intel·ligible. Si resultara convenient, es proporcionarà la informació imprescindible sobre el tractament en el formulari de recollida i s'indicarà o enllaçarà des del mateix una segona capa d'informació amb major nivell de detall.

 

 1. Usos i finalitats

Els tractaments de dades personals s'ajustaran a les missions i funcions pròpies de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències i el seu ús es limitarà a aquells fins per als quals expressament s'hagen recollit.

Si es preveu tractar posteriorment les dades personals per a una finalitat diferent de la que va motivar la recollida, abans d'aquest tractament s'informarà l'interessat, o la interessada sobre aquesta altra finalitat i se li proporcionarà qualsevol altra informació addicional pertinent, sempre que l'interessat no dispose ja d'aquesta informació.

La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal serà la necessària per a la gestió administrativa i tramitació dels procediments administratius per als quals se sol·liciten les seues dades i per a la prestació de serveis públics d'emergències, que correspondran a cadascuna de les activitats de tractament que realitza la Subdirecciò General d'Emergencies i que estan accessibles en el RAT.

No està previst adoptar decisions automatitzades basades en el tractament de les seues dades personals.

 

 1. Legitimació per al tractament

Amb caràcter general, la base jurídica que empara el tractament de les dades de caràcter personal per part de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències és el compliment d'obligacions legals o la realització d'actuacions en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a la Generalitat Valenciana tal com es contempla en el RGPD, Art.6.c) i Art.6.e), d'acord amb les normes que regulen l'actuació de les administracions públiques i, especialment:

 • Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecciò Civil i Gestiò  d'Emergències:
 • Art 49.3. «1·1·2 Comunitat Valenciana» té com a objectiu, facilitar als ciutadans i organismes públics, un servei de gestió integral d'emergències i comunicacions que permeta, amb caràcter permanent, atendre les peticions d'assistència i active coordinadament la prestació d'auxili més adequada, en funció de la mena d'incidència i el lloc on es produïsca i,
 • Art 53 relatiu al Registre i accés a la informació de "1·1·2 Comunitat Valenciana".
 • Llei 4/2017, de 3 de febrer, per la qual es crea l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències
 • Estatut d'Autonomia
 • Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i,
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

 

No obstant això, alguns tractaments poden requerir el consentiment de les persones afectades per aquest. En aquells casos en què la base jurídica dels tractaments siga el consentiment de la persona afectada, l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències posarà en marxa els mecanismes que permeten atorgar-lo mitjançant una clara acció afirmativa d'aquesta persona i de manera que es puguen conservar evidències d'això.

En qualsevol tractament basat en el consentiment de l'interessat o la interessada, i en qualsevol moment, existeix la possibilitat de retirar aquest consentiment; per a això l'interessat disposa del procediment establit a aquest efecte i al qual s'accedeix en https://www.gva.es/es/inicio/procediments?aneu_*proc=19970.

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, en aquests casos, cessarà l'activitat de tractament per a aqueixes dades. La retirada del consentiment no afecta a la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la retirada.

La base jurídica que habilita cadascuna de les activitats de tractament que porta a Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències pot consultar-se en el *RAT.

 

 1. Conservació de dades

Amb caràcter general i sense perjudici de la informació concreta que es publica en el *RAT, les dades personals tractats per l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten.

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, una vegada finalitzat el tractament, podrà conservar-los amb la finalitat que resulte factible determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar del seu tractament o per a permetre el seu ús posterior, després de l'adopció de les mesures de protecció adequades, amb finalitats històrics, estadístics o científics.

 

 1. Comunicació de dades

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, com a responsable del tractament, no comunicarà ni publicarà dades personals sense el consentiment de les persones afectades, excepte en aquelles circumstàncies previstes per la legislació vigent.

Els destinataris de cessions de dades previstes per a cadascuna de les activitats de tractament poden consultar-se en el *RAT. A més de les assenyalades, pot ser necessari comunicar dades o permetre l'accés a aquests, en determinades circumstàncies, al Defensor del Poble, al Síndic de Greuges , als Jutges i Tribunals, al Tribunal de Comptes, Sindicatura de *Comptes , a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, al Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat o als interessats en els procediments tramitats per la Subdirecció General d'Emergències, sempre a l'empara del que s'estableix en el RGPD.

La Subdirecció General d'Emergències no utilitzarà en cap cas les dades amb finalitats de caràcter comercial, publicitari o de qualsevol altra índole no relacionats amb les seues potestats públiques.

 

 1. Mesures de seguretat

De conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències està complint amb totes les disposicions de les normatives *RGPD per al tractament de les dades personals de la seua responsabilitat, i concretament amb els principis descrits en l'article 5 del RGPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats, conservats de  manera que permeten identificar a les persones interessades durant el període de temps no superior al necessari, sobre la base de la limitació del termini de conservació.

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD, en particular s'apliquen les mesures de seguretat determinades per l'Esquema Nacional de Seguretat, amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Ciutadans i usuaris del servei, informant adequadament del mitjà i forma per a exercir-los.

 

 1. Drets de les persones interessades

La persona interessada pot exercir en qualsevol moment els drets que el RGPD garanteix als titulars de les dades conforme als seus articles 15 fins al 23

No obstant això, i segons es recull en l'apartat 1 de l'article 23 del RGPD: "El Dret de la Unió o dels Estats membres que s'aplique al responsable o l'encarregat del tractament podrà limitar, a través de mesures legislatives, l'abast de les obligacions i dels drets establits en els articles 12 a 22 i l'article 34".

Aquestes limitacions, respectant en l'essencial els drets i llibertats fonamentals, són una mesura necessària i proporcionada, i resulten determinants per a compliment de les obligacions legals, actuacions en interés públic i en l'exercici de poders públics conferits a l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències en la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències.

 

 • DRET D'ACCÉS

La persona interessada té dret a obtindre de la Subdirecció General d'Emergències confirmació de si s'estan tractant dades personals que l'afecten, i si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a la informació relativa a les finalitats, destinataris, categories de dades tractades, el seu origen i període de conservació, reclamacions, existència de decisions automatitzades amb les seues conseqüències i a tots els drets addicionals de rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat.

 

 • DRET DE RECTIFICACIÓ I SUPRESSIÓ

La persona interessada té dret a obtindre de la Subdirecció General d'Emergències la rectificació de les dades personals inexactes o incomplets que l'afecten, sense dilació indeguda.

El dret de supressió no s'aplicarà al tractament que siga necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, com és el cas del servei ·"1·1·2 Comunitat Valenciana".

 

 

 • DRET DE LIMITACIÓ

La persona interessada té dret a obtindre de la Subdirecció General d'Emergències la limitació del tractament de les dades, en casos d'impugnació de l'exactitud d'aquests, quan el tractament siga il·lícit i l'interessat s'opose a la supressió de les dades personals i sol·licita en el seu lloc la limitació del seu ús, quan l'interessat necessite mantindre les dades per a formular o exercir reclamacions o mentre es verifica si els motius legítims de l'administració prevalen sobre els de l'interessat en cas que l'interessat s'opose al tractament.

El dret de limitació no s'aplicarà al tractament que siga necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, com és el cas del servei ·"1·1·2 Comunitat Valenciana".

 

 • DRET D'OPOSICIÓ

La persona interessada té dret a oposar-se al fet que les dades personals que l'afecten siguen objecte d'un tractament. La Subdirecció General d'Emergències deixarà de tractar aquestes dades personals, llevat que acredite motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguen sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

El dret d'oposició no s'aplicarà al tractament que siga necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, com és el cas del servei ·"1·1·2 Comunitat Valenciana".

 

 • DRET DE PORTABILITAT

La persona interessada té dret a rebre les seues dades personals en un format estructurat, d'ús comú, de lectura mecànica i interoperable i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament, sempre que aquest es legitime sobre la base del consentiment o en el marc de l'execució d'un contracte i el tractament s'efectue per mitjans mecanitzats. També tindrà dret, quan siga tècnicament possible, al fet que les dades es transmeten directament de responsable a responsable. No serà aplicable quan el tractament siga necessari per al compliment d'una missió d'interés públic en l'exercici de poders públics conferits al responsable.

El dret de portabilitat no s'aplicarà al tractament que siga necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, com és el cas del servei ·"1·1·2 Comunitat Valenciana".

 

 • DRET A NO SER OBJECTE DE DECISIONS INDIVIDUALS AUTOMATITZADES

Tota persona interessada té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produïsca efectes jurídics sobre ella o l'afecte significativament de manera similar. Es refereix a qualsevol forma de tractament de les seues dades personals que avalue aspectes personals. El responsable ha de garantir el dret a obtindre la intervenció humana, expressar el seu punt de vista i impugnar la decisió. No serà aplicable no ser objecte de decisió si aquesta és necessària per a la celebració o execució d'un contracte, es basa en el consentiment explícit o està autoritzada per una norma que s'aplique al responsable i que establisca mesures adequades per a salvaguardar els drets i llibertats i els interessos legítims de la persona interessada.

No obstant això, no està previst adoptar decisions automatitzades basades en el tractament de les seues dades personals.

 

Tots els drets anteriors, inclosa la retirada del consentiment, tenen caràcter personalíssim, per la qual cosa només pot exercir-los la persona afectada. No obstant això, aquesta podrà actuar mitjançant representant legal en els casos i sota les condicions previstes per la legislació vigent.

L'exercici de tots aquests drets podrà dur-se a terme accedint al procediment establit a aquest efecte https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970 bé fent ús del tràmit telemàtic o bé en manera presencial aportant la sol·licitud corresponent.

 

 1. Possibilitat de dirigir-se al Delegat

Si la persona interessada considera que no ha sigut atés adequadament per la Subdirecció General d'Emergències, podrà posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana pel que respecta a totes les qüestions relatives al tractament de les seues dades personals i a l'exercici dels seus drets a l'empara del RGPD (articles 13, 14, 30, 33, 36 i 38).

Les dades de contacte del Delegat o Delegada de Protecció de Dades de la Generalitat per a els ciutadans i ciutadanes que puguen requerir-los són els següents:

 

Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat

Passeig de l'Albereda, 16. 46010 València

Correu electrònic: dpd@gva.es

 

 1. Reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

Si la persona interessada considera que no ha sigut atés adequadament per la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat, també tenen la possibilitat de presentar una reclamació davant l'autoritat nacional de control en matèria de protecció de dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades – AEPD), especialment quan no haja obtingut resposta satisfactòria en l'exercici dels seus drets, ni per part de la Subdirecció General d'Emergències ni per part del DPD de la Generalitat Valenciana.

Pot contactar amb ella a través del següent enllaç Exerceix les teues drets | AEPD


 

Informació relacionada

Informació relacionada