Termes i condiciones APP Avisos 112CV

Termes i condiciones APP Avisos 112CV

1. Aplicació "Avisos 112CV"

Aquesta és l'Aplicació mòbil oficial de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (d'ara en avant AVSRE), dependent de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana, la distribució gratuïta de la qual permet conéixer l'estat dels avisos per riscos meteorològics en el territori de la Comunitat Valenciana. Els riscos es classifiquen en Emergències Meteorològiques, Pre-emergències Meteorològiques i Risc d'Incendis Forestals.
 
L'aplicació "Avisos 1·1·2 Comunitat Valenciana" (d'ara en avant "Avisos 112CV"):
 • Constitueix un complement al canal d'avisos oficial .
 • Està dissenyada per a un consum mínim de dades, i la grandària de la informació descarregada és mínim (uns pocs KB).
 • Es pot configurar per a rebre notificacions, en temps real, quan es produeixen canvis en els avisos emesos pel Centre de Coordinació d'Emergències de la AVSRE.
L'accés i la utilització de "Avisos 112CV" atorguen la condició d'usuari. Amb caràcter general, per a ús de la present aplicació mòbil, no serà necessari el registre de l'Usuari. No obstant això, haurà de disposar dels serveis de geolocalització activats per a capacitar la seua ubicació i així rebre notificacions en temps real segons georreferencia (les dades de localització s'emmagatzemaran durant el temps necessari i únicament per a proporcionar el servei anteriorment descrit).
 

2. Servei de l'aplicació mòbil

 • La utilització de l'Aplicació requereix accés a Internet pel que l'Usuari haurà de costejar-se en tot cas l'equip, la connexió a Internet, els dispositius mòbils i els plans de servei per a usar "Avisos 112CV".
 • La AVSRE no garanteix que es puga accedir a aquesta Aplicació des de qualsevol dispositiu o pla de servei sense fil com tampoc pot assegurar un bon funcionament sota qualsevol circumstància ja que dependrà en gran manera de l'entorn en què es trobe l'Usuari.
 • La AVSRE no pot afirmar que aquesta Aplicació estiga disponible en tots els punts geogràfics des dels quals l'Usuari desitge fer ús d'ella.
 • L'Usuari accepta que, en usar "Avisos 112CV", el seu operador sense fil puga cobrar-li la tarifa estipulada per dades, missatgeria i altres accessos sense fils. Per tant, haurà de consultar amb el seu operador quins càrrecs li són aplicables. L'Usuari és l'únic i exclusiu responsable de les despeses que puguen derivar-se de l'accés a l'Aplicació des del seu dispositiu mòbil.
 • La prestació dels serveis i/o continguts de "Avisos 112CV" té una duració indefinida. Sense perjudici de l'anterior, la AVSRE està facultada per a donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació del Servei, de la present Aplicació mòbil i/o de qualsevol dels Serveis addicionals en el seu cas, sense perjudici del que s'haguera disposat sobre aquest tema en les corresponents condicions particulars.
 • La AVSRE es reserva el dret a efectuar les modificacions que estime oportunes, podent canviar, suprimir i incloure nous continguts i/o serveis, així com la forma en què aquests apareguen presentats i localitzats.
 • Segons la configuració establida per l'Usuari, l'Aplicació "Avisos 112CV" pot fer ús del GPS. L'ús continuat del GPS pot reduir la duració de la bateria del mòbil. La AVSRE no es responsabilitza del consum de bateria derivat de l'ús de l'Aplicació "Avisos 112CV".
 • L'Aplicació "Avisos 112CV" podria obtindre la localització geogràfica del dispositiu, segons configuració, però en cap cas s'accedirà a una altra informació de caràcter personal.
 • "Avisos 112CV" utilitzarà com a plataforma de notificació "Google Firebase Cloud Messaging" (FCM), una solució de missatgeria multiplataforma de Google basada en el model de "publicació i subscripció", la qual permetrà l'encaminament i lliurament de la notificació de manera de confiança als dispositius correctes. L'usuari podrà consultar tota informació clau sobre la privacitat i la seguretat de Firebase en el següent enllaç: https://firebase.google.com/support/privacy?hl=es
 

3. Termes

La AVSRE és l'òrgan responsable de l'aplicació "Avisos 112CV", la finalitat principal dels quals és millorar i facilitar l'accés a determinats serveis públics de manera que qualsevol persona puga accedir a una alerta, informació, dada o notícia sobre una incidència / risc meteorològic. Amb aquest objectiu posa a la disposició dels usuaris el present document a fi de donar compliment a les obligacions derivades de:
 • La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (d'ara en avant LPAC),
 • De la normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal
, i especialment, informar-los sobre les condicions d'ús de l'aplicació.
 

4. Condicions Generals d'Ús

L'objecte de les presents Condicions Generals d'Ús és regular l'accés i la utilització de l'aplicació "Avisos 112CV".  A l'efecte de les presents Condicions s'entendrà com a "Avisos 112CV":
 • L'aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de manera estàtica com de manera dinàmica, és a dir, l'arbre de navegació.
 • Tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l'arbre de navegació (d'ara en avant, Continguts).
 • Tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas oferisca als usuaris (d'ara en avant, Serveis).
Respecte a la AVSRE:
 • Es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració de "Avisos 112CV" i dels Continguts i Serveis que en ell pogueren estar incorporats.
 • No assegura que "Avisos 112CV" complisca amb legislacions d'altres països, ja siga totalment o parcialment.
Respecte a l'usuari:
 • Reconeix i accepta que en qualsevol moment la AVSRE puga interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d'aquests elements que s'integren en "Avisos 112CV" o l'accés a aquests.
 • L'accés i/o ús de "Avisos 112CV" és totalment voluntari i atribueix a qui ho realitza la condició d'Usuari. Tot Usuari accepta, des del mateix moment en el qual accedeix, sense cap mena de reserva, el contingut de les presents instruccions i requisits, així com en el seu cas, les condicions o instruccions particulars que puguen complementar-les, substituir-les o modificar-les en algun sentit, en relació amb els Serveis i Continguts de "Avisos 112CV". En conseqüència, l'Usuari haurà de llegir detingudament totes les condicions abans de l'accés i de la utilització de qualsevol servei sota la seua sencera responsabilitat.
 • L'accés "Avisos 112CV" per l'Usuari té caràcter lliure i gratuït sense que l'Usuari haja de proporcionar una contraprestació per a poder gaudir d'això, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que haguera contractat l'Usuari.
 • "Avisos 112CV" està dirigit principalment a Usuaris localitzats a la Comunitat Valenciana. Si l'Usuari resideix o té el seu domicili en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en "Avisos 112CV" ho farà sota la seua pròpia responsabilitat, haurà d'assegurar-se que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint la AVSRE cap responsabilitat que es puga derivar d'aquest accés.
 

5. Accés i ús

 
La AVSRE l'informa que tant l'accés com l'ús de "Avisos 112CV" estan subjectes als termes que es detallen en aquest document.
 
La AVSRE farà tot el possible pel bon funcionament de "Avisos 112CV", no obstant això:
 • No es responsabilitza ni garanteix que l'accés a "Avisos 112CV" no vaja a ser ininterromput o que estiga lliure d'error.
 • No es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual puga accedir-se a través de "Avisos 112CV", estiga lliure d'error o cause un mal al sistema informàtic (programari i maquinari) de l'Usuari.
 • En cap cas la AVSRE serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgisquen per l'accés, navegació i l'ús del "Avisos 112CV", incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.
 • No es responsabilitza dels danys que pogueren ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat de "Avisos 112CV".
 • En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que pogueren ocórrer, per part de la AVSRE o per part de la seua empresa de telecomunicacions.
Recorde:
 • Si les consideracions detallades en aquest document no són de la seua conformitat, preguem no faça ús de "Avisos 112CV".
 • Qualsevol ús que faça de la mateixa o dels serveis i continguts inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text, en correspondència amb el que es disposa en l'article 3 de la LPAC, l'article 7 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

6. Modificacions

La AVSRE:
 • Es reserva el dret a, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, realitzar canvis en "Avisos 112CV" a fi de modificar, corregir, actualitzar, afegir o eliminar algun dels seus continguts, estructura, disseny, serveis o condicions d'accés.
 • Desenvoluparà els esforços necessaris per a evitar errors i/o alteracions que impedisquen el correcte ús del servei i en cas de produir-se, de reparar-los o actualitzar-los al més prompte possible, no podent garantir la seua inexistència, ni que la totalitat del contingut de la informació subministrada es trobe permanentment actualitzada.
Les condicions i termes que es recullen en el present document poden variar sense notificació o comunicació prèvies, per la qual cosa li convidem al fet que els revise quan visite de nou "Avisos 112CV".
 
7. Responsabilitat d'usuari
 
L'usuari s'obliga a utilitzar els serveis i continguts que li proporciona "Avisos 112CV" conforme a la legislació vigent i als principis de bona fe i usos acceptats. Per tant, queda prohibit tot ús amb finalitats il·lícits o que perjudiquen o impedisquen, puguen danyar i/o sobrecarregar, de qualsevol forma, la utilització i normal funcionament de "Avisos 112CV", o bé, que directa o indirectament atempten contra el mateix o contra qualsevol tercer.
 
Aquesta responsabilitat s'estendrà a un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades oferides per "Avisos 112CV" sense que siga contrari al que es disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral, o que de qualsevol altra manera puguen suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de "Avisos 112CV".
 
Així mateix, queda prohibida:
 • La reproducció, distribució, transmissió, adaptació o modificació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels continguts de "Avisos 112CV" (textos, dissenys, gràfics, informacions, bases de dades, arxius de so i/o imatge, logos…) i altres elements, excepte autorització prèvia dels seus legítims titulars o quan així resulte permés per la Llei.
 • Respecte dels continguts abans detallats, qualsevol utilització comercial o publicitària, diferent de l'estrictament permesa, en el seu cas, i la vulneració, en general, de qualsevol dret derivat d'aquests.
L'usuari serà l'únic responsable per l'ús de "Avisos 112CV" i vetlarà pel compliment d'aquestes condicions generals íntegrament. En conseqüència, l'usuari s'obliga a custodiar i no divulgar, amb el caràcter d'informació pròpia personal, quan les tinguera, les seues claus d'accés, contrasenyes o dades similars assignades per a accedir a qualsevol servei. Serà responsable directa o indirectament de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa derivats del mal ús realitzat per si o per tercers, considerant-se aquest el produït com a conseqüència de la seua negligència, responent de tots els danys i perjudicis, així com dels quals puga patir "Avisos 112CV", el seu òrgan responsable i els òrgans o unitats gestors.
 
Qualsevol infracció d'aquestes condicions generals pot donar lloc a l'exercici de qualssevol accions judicials o extrajudicials que corresponguen contra l'usuari.
 

8. Política d'enllaços

Les condicions que hauran de complir els usuaris que vulguen establir un hiperenllaç entre el seu lloc web i/o la seua Aplicació Mòbil (App) amb "Avisos 112CV" són les següents:
 • Els hiperenlaces només podran establir-se amb la home-page del lloc web/App i mai amb pàgines diferents a la primera pàgina d'aquest, excepte autorització expressa.
 • En cap cas es podrà donar a entendre que la AVSRE autoritza el hiperenlace o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis o continguts oferits per la Web/App des de la qual es produeix el hiperenlace.
 • No es podran realitzar manifestacions o referències falses, incorrectes o inexactes sobre les pàgines i serveis de la AVSRE.
 • Excepte autorització expressa de la AVSRE la pàgina des d'on s'estableix el hiperenlace no podrà tindre o exposar cap imatge institucional o distintiu (marca, nom comercial, denominació, logotip, escut, signe distintiu), que faça referència aquesta, exceptuant els signes integrats en el propi hiperenlace.
 • Es prohibeix explícitament la creació de qualsevol mena de "browser" o "border environment" sobre les pàgines de l'Aplicació "Avisos 112CV".
 • No es podran incloure continguts contraris als drets de tercers, ni contraris a la moral i els bons costums acceptats, ni continguts o informacions il·lícites, en la pàgina web des de la qual s'establisca el hiperenlace.
 • L'existència d'un hiperenlace entre una Pàgina Web i/o App i "Avisos 112CV" no implica l'existència de relacions entre la AVSRE i el propietari d'aquestes, ni l'acceptació i aprovació dels seus continguts i serveis.
 • Els hiperenlaces de descàrrega només podran establir-se amb els repositoris oficials de descàrrega de "Avisos 112CV", actualitzats amb l'última versió.
S'informa que "Avisos 112CV":
 • Pot posar a la disposició dels Usuaris mitjans d'enllaç (com, entre altres, links, bàners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.
 • La instal·lació d'aquests enllaços en "Avisos 112CV" té per objecte facilitar als Usuaris la cerca i accés a la informació disponible en Internet, sense que puga considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita d'aquests.
 • La AVSRE no garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seua propietat als quals es puga accedir per mitjà dels enllaços.
 • La AVSRE en cap cas revisarà o controlarà el contingut d'altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits situats enllaçats.
 • La AVSRE no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que pogueren produir-se per l'accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per la AVSRE i que siguen enllaçats en "Avisos 112CV".

 

9. Exclusió de garanties i responsabilitat
 
La AVSRE no garanteix ni es fa responsable, en cap cas ni circumstància, dels següents fets i continguts, ni de qualssevol mal i perjudicis que pogueren, en el seu cas, derivar-se d'aquests:
 • Falta de disponibilitat, continuïtat, accés, manteniment i efectiu funcionament de "Avisos 112CV" i/o dels seus serveis i actualització, exactitud, exhaustivitat, pertinència, actualitat i fiabilitat dels seus continguts, qualsevol que siga la causa, i les dificultats o problemes tècnics o d'una altra naturalesa en els quals tinguen el seu origen aquests fets. L'Aplicació mostra la data de la informació facilitada, tenint a la disposició de l'Usuari l'opció de descarregar les dades a demanda quan aquest detecte un problema en l'actualització d'aquesta informació. En qualsevol cas, davant una fallada en l'actualització de la informació aquesta es trobarà disponible en el canal oficial .
 • La transmissió o/i existència de virus, altres elements o programes lesius per a l'equip dels usuaris que pogueren afectar-los, com a conseqüència de l'accés, ús o examen del lloc, o produïren alteracions en els seus documents electrònics o fitxers.
 • De l'ús il·lícit, negligent, fraudulent, suplantant la personalitat d'un tercer o contrari al contingut d'aquestes condicions generals, a la bona fe, als usos generalment admesos de "Avisos 112CV", dels seus serveis i continguts, pels usuaris.
 • De les vulneracions o infraccions que tercers realitzen de les lleis, usos o costums vigents en matèria de drets de propietat intel·lectual, propietat industrial, secrets empresarials o contractuals, drets d'intimitat, honor, imatge, propietat, publicitat o competència, entre altres, de tercers.
 • Vicis o defectes dels continguts i/o serveis als quals s'accedisca a través de "Avisos 112CV".
 • Per la recepció, emmagatzematge, obtenció, difusió o transmissió per part dels usuaris, dels continguts en "Avisos 112CV".
L'enumeració anterior té mer caràcter enunciatiu i no limitatiu, i no és, en cap cas, exclusiu ni excloent en cap dels seus punts. En tots els supòsits, la AVSRE, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats directa o indirectament dels mateixos i de qualssevol altres no especificats d'anàlogues característiques.
 

10. Danys i perjudicis

 • L'accés a "Avisos 112CV", així com l'ús que puga fer-se de la informació que aquest conté, són d'exclusiva responsabilitat de l'usuari.
 • La AVSRE no es responsabilitzarà de cap conseqüència, mal o perjudici que pogueren derivar-se d'aquest accés o ús d'informació, amb excepció de totes aquelles actuacions que resulten de l'aplicació de les disposicions legals a les quals haja de sotmetre's l'estricte exercici de les seues competències. Tampoc pot garantir que l'accés no es veja interromput o que el contingut o programari al qual puga accedir-se estiga lliure d'error.
 • La AVSRE no es fa responsable dels danys i perjudicis que es pogueren ocasionar als usuaris per la utilització de les informacions contingudes en "Avisos 112CV".
 • L'Aplicació "Avisos 112CV" no garanteix la correcta localització de l'Usuari en tots els casos, ja que aquesta dependrà de factors com el model del seu dispositiu o la disponibilitat de la xarxa de dades.
 • La AVSRE no serà responsable dels danys i perjudicis que puguen ocasionar-se per la indisponibilitat, fallades d'accés o falta de continuïtat de la present Aplicació mòbil i dels seus Serveis.
 • La AVSRE no garanteix que els Usuaris de la present Aplicació mòbil utilitzen els continguts i/o serveis del mateix de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic, ni les presents Condicions Generals o Particulars que existisquen.
 • En cap cas es podrà fer responsable a la AVSRE de cap mena de pèrdues o danys (directes o indirectes) per l'ús o l'accés a l'Aplicació, inclosa la pèrdua de beneficis i similars.
 • Així mateix, la AVSRE no es farà responsable de cap mal o alteració en els equips de l'Usuari com a resultat de la instal·lació o la utilització de l'Aplicació "Avisos 112CV", incloent, però sense limitar-se a, equips informàtics, dispositius portàtils o telèfons mòbils.
 • En el cas que hi haja contradicció entre la informació proporcionada a través de "Avisos 112CV" i la mostrada per les Unitats, Centres o Organismes competents, prevaldrà en tot cas la segona.  A més, la AVSRE no es fa responsable, en cap cas, de les conseqüències que pogueren derivar-se de la utilització per l'usuari d'una informació proporcionada per "Avisos 112CV" que resultara errònia.
 • En qualsevol cas, la informació i continguts de "Avisos 112CV" no podrà ser al·legada en processos contradictoris amb l'Administració Pública, no assumint-se cap responsabilitat per les discrepàncies que pogueren existir entre la informació i continguts oferits per l'òrgan competent i la publicació electrònica que tinga lloc en "Avisos 112CV".

 

11. Termes del servei

 
Mitjançant aquesta aplicació de mobilitat l'usuari podrà ser notificat d'aquelles situacions d'inseguretat o emergència compresa en les situacions predefinides en el sistema "Avisos 112CV".
 
Es tracta d'un canal més d'informació, tenint l'usuari la possibilitat de continuar utilitzant els canals habituals en la forma que ho feia fins al moment.
 
 
12. Drets de propietat intel·lectual / industrial
 • Els drets de propietat intel·lectual de "Alertes 112CV", el seu disseny gràfic i els codis que conté, són titularitat de la AVSRE.
 • La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'aquestes obres, llevat que siga per a ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual d'aquests. Tots els signes i marques distintius de qualsevol classe continguts en "Avisos 112CV" estan protegits i reservats per la Llei.
 • La ubicació no autoritzada de la informació continguda en "Avisos 112CV", així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial del titular, podran donar lloc a l'exercici de les accions legals corresponents, i en el seu cas, a les responsabilitats que d'aquest exercici es deriven.
 

13. Política de protecció de dades i privacitat

La AVSRE, responsable del sistema d'informació "Avisos 112CV" es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al registre de les dades recollides.
 
Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals en internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:
 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD UE).
 • La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
 • El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
 • La Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).
El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és l'encarregat de vetlar per l'emplene de la normativa de protecció de dades a la qual es troba subjecta "Avisos 112CV". L'Usuari pot contactar amb el DPD designat pel Responsable del tractament utilitzant les següents dades de contacte:
 • Delegat o delegada de protecció de dades de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències:
  • Av. Camp del Túria Núm.66 - 46183 L'Eliana (València)
  • subdg_emergeixen@112cv.gva.es
 • Delegat o delegada de protecció de dades de la Generalitat:
  • Pg. De l'Albereda, 16 - 46010 València
  • dpd@gva.es
 

13.1  Principis aplicables al tractament de les dades personals

 
El tractament de les dades personals de l'Usuari (geolocalització per a la recepció d'avisos) se sotmetrà als següents principis recollits en l'article 5 del RGPD:
 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l'Usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats per als quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollits seran únicament els estrictament necessaris en relació amb les finalitats per als quals són tractats.
 • Principi d'exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantinguts de manera que es permeta la identificació de l'Usuari durant el temps necessari per a les finalitats del seu tractament.
 • Principi d'integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractats de manera que es garantisca la seua seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d'assegurar que els principis anteriors es compleixen.
 

13.2  Destinataris de les dades personals

El Responsable del tractament informa i garanteix expressament als usuaris que les seues dades personals no seran cedits a tercers.
 

13.3  Exercici de drets

L'Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament especificant:
 
Nom, cognoms de l'Usuari i còpia del DNI per a ciutadans espanyols o document oficial vàlid a la Unió Europea que acredite la seua identificació personal. En els casos en què s'admeta la representació serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l'Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acredite la identitat.
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
 • Domicili a efecte de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Tot document que acredite la petició que formula.
Aquesta sol·licitud i tot un altre document adjunt podrà enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:
 • Delegat o delegada de protecció de dades de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències:
  • Av. Camp del Túria Núm.66 - 46183 L'Eliana (València)
  • subdg_emergeixen@112cv.gva.es
 • Delegat o delegada de protecció de dades de la Generalitat:
  • Pg. De l'Albereda, 16 - 46010 València
  • dpd@gva.es
 

13.4  Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc web pot incloure enllaços o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de la AVSRE, i que per tant no són operats per ella. Els titulars d'aquests llocs web disposaran de les seues pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seues pròpies pràctiques de privacitat.
 
 
13.5  Reclamacions davant l'autoritat de control
 
En cas que l'Usuari considere que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en la qual s'estan tractant les seues dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, en l'Estat en el qual tinga la seua residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d'Espanya, l'autoritat de control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 
 
13.6  Acceptació i canvis en aquesta política de privacitat
 
És necessari que l'Usuari haja llegit i estiga conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat, així com que accepte el tractament de les seues dades personals perquè el Responsable del tractament puga procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L'ús "Avisos 112CV" implicarà l'acceptació de la Política de Privacitat d'aquest.
 
La AVSRE es reserva el dret a modificar la seua Política de Privacitat, d'acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d'aquesta Política de Privacitat seran notificats de manera explícita a l'Usuari.
 
Aquesta Política de Privacitat va ser actualitzada el dia 20  de Maig de 2020 per a adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals(LOPD-GDD).