T'interessa

Enllaços relacionats

opinión

Informació a la població

El nivell de desenvolupament de la societat actual comporta la necessitat de produir, manipular, transportar i comercialitzar tot un seguit de substàncies i productes que poden resultar perillosos en cas d'accident o agreujar les conseqüències d'aquests.
A aquest risc que sofreix la població a causa del propi desenvolupament tècnic-científic, se li denomina risc tecnològic. El risc tecnològic contempla els següents aspectes:

 • Accidents en el transport de mercaderies perilloses (carretera, ferrocarril, aeri, marítim, oleoductes i gaseoductes, etc.).
 • Risc nuclear
 • Risc d'accidents greus.

El Risc d'accidents greus engloba els riscos derivats de l'existència d'establiments que emmagatzemen i/o manipulen substàncies potencialment perilloses.

La Unió Europea, després de l'accident que es va produir en una indústria química italiana en la població de Seveso, va elaborar la Directiva Europea (82/501) que posteriorment es va traslladar a l'ordenament jurídic espanyol a través del Reial decret 1254/1999 (modificat pels RD 119/2005 i 948/2005) i del Reial decret 1196/2003. Actualment, els Reials decrets 1254/1999, 119/2005 i 948/2005 han estat derogats i substituïts pel Reial decret 840/2015.

El Reial decret 840/2015 estableix els criteris per determinar si un establiment estarà afectat en major o menor mesura per aquesta normativa assignant dos llindars diferents: el llindar inferior i el llindar superior.

Totes les indústries afectades pel Reial decret, han d'elaborar un Pla d'Emergència Interior que articule la resposta de la pròpia empresa en cas d'accident. A més, els establiments afectats pel llindar més restrictiu han d'elaborar, també, un Informe de Seguretat i presentar-ho a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma perquè aquest ho revise i avalue.

Posteriorment, la Direcció general de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències de la Generalitat Valenciana, amb la informació aportada per aquest Informe de Seguretat, haurà de redactar i aprovar un Pla d'Emergència Exterior que articule la resposta de tots els organismes implicats en cas d'una emergència en aquest establiment.

A més de la realització dels Planes d'Emergència Interior i Exterior, si escau, l'Administració ha establert una sèrie de mesures addicionals per garantir la protecció de la població davant possibles accidents en aquest tipus d'indústries: instal·lació de sistemes d'avís acústic, campanyes d'informació a la població i simulacres.

El Pla d'Emergència Exterior estableix l'organització i els procediments d'actuació i coordinació dels mitjans i recursos de la Comunitat Valenciana i d'altres administracions públiques assignats al pla amb l'objecte de prevenir i, si és el cas, mitigar les conseqüències d'aquests accidents sobre la població, el medi ambient i els béns que puguen veure-s'hi afectats.

Entre les funcions bàsiques del Pla d'Emergència Exterior d'un establiment afectat per aquesta normativa destaquen:

 • Determinar les zones d'intervenció i alerta.
 • Preveure l'estructura organitzativa i els procediments d'intervenció per a les situacions d'emergència per accidents greus.
 • Preveure els procediments de coordinació amb el Pla estatal per a garantir-ne l'adequada integració.
 • Establir els sistemes d'articulació amb les organitzacions de les administracions municipals i definir els criteris per a l'elaboració dels plans d'actuació municipal d'aquelles.
 • Especificar els procediments i informació a la població sobre les mesures de seguretat que hagen de prendre's i sobre el comportament a adoptar en cas d'accident.
 • Catalogar els mitjans i recursos específics a disposició de les actuacions previstes.
 • Garantir la implantació i el manteniment del pla.

Per a complir aquestes funcions el Pla d'Emergència Exterior s'estructura en cinc documents i tres annexos:

 • 1. Anàlisi del risc
 • 2. Estructura i organització
 • 3. Operativitat
 • 4. Mitjans i recursos adscrits al pla
 • 5. Implantació i manteniment

Annexos

 • 1. Pla d'Actuació Municipal
 • 2. Cartografia
 • 3. Catàleg de mitjans i recursos. Directori telefònic.


El resum dels tràmits administratius que han de seguir-se per a l'elaboració, aprovació, homologació i implantació dels Plans d'Emergència Exterior és el següent:

Anàlisi del Risc

A partir de les dades aportades per l'establiment afectat, en aquest apartat es fa una descripció de l'activitat industrial i de les substàncies perilloses emmagatzemades i/o manipulades. Els objectius són identificar els accidents greus que poden ocórrer en l'establiment, així com el càlcul de les conseqüències i danys produïts per aquests. Com a resultat es determina una zona d'alerta i una zona d'intervenció, en la qual si hi ha elements vulnerables caldrà adoptar mesures de protecció. La definició d'aquestes zones ve donada en la Directriu bàsica:

 • La Zona d'intervenció (ZI) és aquella en què les conseqüències de l'accident produeixen un nivell de danys que justifica la presa de mesures de protecció per a la població. Només hi pot penetrar la Unitat Bàsica d'Intervenció Directa.
 • La Zona d'alerta (ZA) és aquella en què les conseqüències de l'accident provoquen efectes que, encara que perceptibles per a la població, no justifiquen la presa de mesures de protecció per a la població excepte per als grups crítics (xiquets, ancians i persones malaltes).

Estructura i organització

En aquest document s'estableix l'estructura del PEE, és a dir, com s'organitzen i coordinen tots els organismes implicats en cas de produir-se una emergència en un establiment afectat.

A l'hora de planificar una emergència, és important relacionar els accidents que es poden produir amb els recursos que es mobilitzarien per al seu control. D'aquesta manera, els accidents es classifiquen en categories, definides en la Directriu bàsica en funció de la gravetat dels danys que aquests poden produir i, al seu torn, en el PEE s'estableixen una sèrie de situacions sobre la base dels recursos necessaris per controlar l'emergència:

 • Situació 0: Accident que es pot controlar amb els recursos de l'empresa, o bé que per al seu control requereix solament la mobilització d'un nombre reduït de vehicles d'intervenció, o solament la mobilització d'un nombre reduït de dotacions sanitàries a petició del cap d'emergència de l'empresa. Al no haver-hi repercussions en l'exterior de l'empresa, no és necessari adoptar mesures de protecció a la població.
 • Situació 1: Accident les conseqüències del qual afecten greument a l'interior de l'empresa sinistrada i/o lleument a l'exterior de la mateixa i que per al seu control requereixen: la mobilització de recursos adscrits al present pla, la constitució d'un Lloc de Comandament Avançat des del qual es dirigiran i coordinaran les actuacions en el terreny i l'adopció de mesures de protecció a les persones, béns i medi ambient.
 • Situació 2: Accident que per les seues greus conseqüències requereix l'adopció de mesures de protecció a les persones, béns i medi ambient més severes o en zones més extenses i/o que per al seu control requereix la mobilització de recursos no adscrits al Pla així com la constitució del Centre de Coordinació Operativa Integrat (CECOPI).
 • Situació 3: Accident que per al seu control es declara de "interès nacional".


L'estructura d'un Pla d'Emergència Exterior es basa en:

 • L'existència d'una organització permanent de resposta davant emergències, que s'activa i actua d'ofici quan hi ha notícia de l'existència d'una situació d'emergència.
 • L'existència d'un Sistema de Gestió d'emergències 1·1·2 Comunitat Valenciana com a sistema normalitzat de la Generalitat per a la gestió integral de les emergències i comunicacions.
 • L'existència d'una Xarxa de Comunicacions Digitals d'Emergència i Seguretat (COMDES).
 • L'existència del CCE Generalitat des d'on es coordinen als diferents serveis d'intervenció quan s'active el Pla.
 • L'activació escalonada del Pla, amb la constitució d'estructures de resposta proporcionals a la gravetat de l'emergència.
 • L'organització sectoritzada de les funcions a desenvolupar enfront de les situacions d'emergència: Unitats Bàsiques, Lloc de Comandament Avançat, CECOPAL, CECOPI, Comitè de direcció, Comitè Assessor, Gabinet d'Informació, etc.

Operativitat

L'objectiu d'aquest document és descriure el procediment d'actuació de cada un dels organismes implicats en cas d'emergència en un establiment afectat. Es descriu com s'activa el PEE, quins avisos i mobilitzacions s'han de dur a terme i quines mesures de protecció a la població s'hi preveuen. L'activació del Pla d'Emergència Exterior segueix la seqüència que es mostra en el gràfic:

PEE

Emp

NOM

Ordre Aprovació

Resolució homologació

Entrada en

vigor del Pla

Implantació

Últim simulacre

1

1

ADE Logística, S.L. - Els Conills

Ordre 3/2011 de 4 febrer de 2011

[DOCV 10/02/2011]

11/02/11

Finalitzada

21/11/2019

2

ADE Logística, S.L. - Collao

3

FITOTRANS, S.A.

2

4

AGROQUÍMICOS DE LEVANTE S.A. – Vial 5

Ordre de 9 de setembre de 2009 [DOCV 16/09/2009]

Resolució de 16 de juliol de 2010

[DOCV 23/07/2010]

24/07/10

Finalitzada

25/06/2013

5

AGROQUÍMICOS DE LEVANTE S.A. – Vial 7

6

INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÉS S.A.

7

SPB-2

3

8

BAYER CROPSCIENCE, S.L.

Ordre 8/2010 de 22 de març de 2010

[DOCV 24/03/2010]

Resolució de 16 de juliol de 2010

[DOCV 23/07/2010]

24/07/10

Finalitzada

24/02/2014

9

PPG IBÉRICA, S.L.

4

10

BP OIL Refinería de Castellón, S.A.

Ordre 1/2020 de 24 de gener [DOGV 30/01/2020]

31/01/2020

En procés

24/01/2018

11

EXOLUM (Castellón)

12

REPSOL BUTANO (Castellón)

13

UBE CORPORATION EUROPE, S.A.

14

IBERDROLA

5

15

BRENNTAG QUÍMICA S.A.

Ordre 10/2010 de 29 de juny de 2010

[DOCV 15/07/2010]

Resolució de 28 de gener de 2011

[DOCV 04/02/2011]

05/02/11

Finalitzada

01/10/2013

16

EXOLUM (Albuixech)

6

17

CEPSA Comercial Petróleo

Ordre de 22 de novembre de 2004 [DOGV 26/11/2004]

Resolució de 14 de juny de 2005

[DOGV 07/07/2005]

08/07/05

Finalitzada

14/04/2016

7

18

EXOLUM (Alicante)

Ordre 3/2011 de 4 febrer de 2011

[DOCV 10/02/2011]

11/02/11

Finalitzada

26/03/2015

8

19

CONSTANTINO GUTIERREZ, S.A.

Ordre 3/2011 de 4 febrer de 2011

[DOCV 10/02/2011]

11/02/11

Finalitzada

13/06/2019

9

20

ERCROS S.A.

Ordre d'1 d'agost de 2006

[DOGV 16/08/2006]

Resolució de 27 de desembre de 2006

[DOGV 23/01/2007]

24/01/07

Finalitzada

08/11/2018

10

21

GALP

Ordre 14/2010 de 21 de desembre de 2010

[DOCV 24/12/2010]

Resolució de 6 d'abril de 2011

[DOCV 13/04/2011]

14/04/11

Finalitzada

29/05/2019

22

TEPSA

Puerto de Valencia

11

23

IFF BENICARLO

Ordre 11/2011 de 23 setembre de 2011

[DOCV 04/10/2011]

05/10/11

En procés

23/10/2014

12

24

SIPCAM INAGRA

Ordre de 3 d'abril de 2009

[DOCV 20/04/2009]

Resolució d'1 de juliol de 2009

[DOCV 13/07/2009]

14/07/09

Finalitzada

03/06/2010

13

25

COLOROBBIA España

Ordre 2/2013 d'11 de febrer de 2013

[DOCV 18/02/2013]

Resolució de 15 de maig de 2013

[DOCV 24/05/2013]

25/05/2013

Finalitzada

27/10/2016

26

QUIMGRA S.A.

27

MASOL IBERIA BIOFUEL

-

Puerto Castellón

14

28

FITOLOGÍSTICA

Ordre 2/2013 d'11 de febrer de 2013

[DOCV 18/02/2013]

Resolució de 15 de maig de 2013

[DOCV 24/05/2013]

25/05/2013

Finalitzada

24/10/2018

15

229

FERRO SPAIN

Ordre 2/2013 d'11 de febrer de 2013

[DOCV 18/02/2013]

Resolució de 15 de maig de 2013

[DOCV 24/05/2013]

25/05/2013

Finalitzada

11/04/2014

30

Monfort Logística (Castellón de la Plana)

16

31

FERTIBERIA

Ordre de 2 de juny de 2008

[DOCV 11/06/2008]

Resolució de 4 de setembre de 2008 [DOCV 15/09/2008]

16/09/08

Finalitzada

06/06/2016

32

SAGGAS

-

Puerto de Sagunto

17

33

BARRACHINA INVERSIONES

Ordre 13/2014 de 10 de juliol de 2014

[DOCV 23/07/2014]

24/07/2014

Finalitzada

21/04/2015

18

34

ENERSTAR

Resolució de 9 de setembre de 2016

[DOGV 23/09/2016]

24/09/2016

Finalitzada

30/05/2017

19

35

ESMALGLASS

Resolució de 13 de gener de 2017

[DOGV 19/01/2017]

20/01/2017

Finalitzada

06/06/2018

20

36

MaxamCorp S.A.U.

Resolució de 2 de maig de 2017

[DOGV 29/05/2017]

30/05/17

En procés

-

37

PLATON S.A.

38

El Gato

39

Ricardo Caballer

21

40

SPACHEM (Guadassequiès)

PEE en procés d'elaboració

-

-

-

22

41

Afrasa (Paterna)

Ordre 1/2020 de 24 de gener [DOGV 30/01/2020]

31/01/2020

En procés

-

23

42

Alfarben (L'Alcora)

Ordre 23/2021 de 28 de juliol [DOGV 03/08/2021]

29/07/2021

En procés

-

24

43

TIBA LOGISTICS SPAIN S.L.U.

PEE en procés d'elaboració

-

-

-

25

44

RALLO HERMANOS, S.A.U.

PEE en procés d'elaboració

-

-

-

26

45

TRANALSA, S.L.

PEE en procés d'elaboració

-

-

-

27

46

TORRES ESPIC, S.L.

PEE en procés d'elaboració

-

-

-

28

47

BETELGEUX, S.L.

PEE en procés d'elaboració

-

-

-

Incendi: Consisteix en la reacció d'oxidació ràpida entre un combustible i generalment, l'oxigen de l'aire:

Explosió (Núvol Inflamable): És una reacció produïda a molta velocitat amb expansió molt violenta de gasos, generalment a conseqüència de la formació d'un núvol inflamable.

L'efecte principal de les explosions és la generació d'ones de pressió (fenomen de sobrepressió):

Núvol Tòxic: És l'expulsió accidental de substàncies tòxiques cap a l'exterior del recipient que els conté. En el cas de gasos i vapors, l'efecte principal és la formació d'un núvol tòxic, les característiques del qual varien segons el producte, les condicions meteorològiques, la morfologia del terreny, etc.

Confinament

Consisteix en el refugi de la població als seus propis domicilis, o en altres edificis, recintes o habitacles pròxims en el moment d'anunciar-se l'adopció de la mesura. Mitjançant el confinament la població queda protegida de la sobrepressió, l'impacte de projectils, conseqüències de les possibles explosions, del flux de radiació tèrmica, en cas d'incendi i del grau de toxicitat.

Evacuació

L'evacuació consisteix en el trasllat massiu de la població que es troba en posicions exposades cap a zones segures.
Les autoritats informaran de la mesura de protecció a la població que s'adoptarà en cada cas a través dels sistemes acústics d'avís, dels sistemes de megafonia mòbil de la Policia Local i dels mitjans de comunicació social.

Mesures d'Autoprotecció

Les mesures d'Autoprotecció personal són un conjunt d'actuacions, a l'abast de qualsevol ciutadà, a fi de contrarestar els efectes adversos d'un eventual accident.
Aquestes mesures són d'una senzillesa extrema i resulten de gran eficàcia si són aplicades adequadament, constituint un complement essencial de les anteriors mesures de protecció.

Confinament

A casa Al carrer
 • Allunyeu-vos de vidrieres i finestres. 
 • En cas d'incendi, confineu-vos en el part oposada d'on s'ha produït l'incendi. 
 • En cas de núvol tòxic, confineu-vos si és possible a les habitacions més interiors.
 • Tancament de les portes i finestres.
 • Apagueu sistemes de climatització i de ventilació i tapeu tots els orificis en comunicació amb l'exterior.
 • En cas de núvol tòxic, respireu través de draps mullats.
 • Procureu-vos una llanterna, una ràdio i aigua.
 • Escolteu la ràdio per a informar-se de l'evolució de l'accident i de les accions a realitzar.
 • Estigueu atent als avisos per megafonia.
 • Seguiu les instruccions de les autoritats.
 • No fumeu.
 • No telefoneu, deixeu les línies lliures per als equips d'emergència.
 • Estigueu preparat per a una evacuació, prepareu la documentació.
 • No eixiu a l'exterior fins que les autoritats no ho comuniquen.
 • No beveu aigua fins que les autoritats ho comuniquen.
 • En cas de núvol tòxic, ventileu la casa quan les autoritats hagen comunicat que es pot eixir. 
 • Confineu-vos en el primer edifici que vegeu.
 • El vehicle no és un lloc segur, confineu-vos en el primer edifici que vegeu.
 • En cas de núvol tòxic fugiu del núvol en direcció transversal al vent, ni a favor ni en contra.

 

Evacuació

A casa o en el carrer

 • Seguisu les instruccions que les autoritats facilitaran per ràdio o per megafonia local.
 • Tanqueu la clau del gas i dispareu l'automàtic de la llum.
 • Abandoneu la casa o empresa i dirigiu-vos el més ràpidament possible cap als punts de trobada.
 • Si desconeix on es troba el punt de trobada, pregunteu al policia més  pròxim.
 • No aneu a cercar als menors al col•legi. El professorat se n'ocuparà.
 • No fumeu.
 • No telefoneu, deixeu les línies lliures per als equips d'emergència.
 • Tingueu preparada la documentació.
 • No utilitzeu els ascensors.
 • Sota cap circumstància no es detingueu a contemplar cap tipus de vessament de  producte, incendi o un altre tipus d'accident.
 • Absteniu-vos de crear cap punt de possible ignició (purnes, misteres, arrancada de vehicles, etc.)

Mesura de protecció Missatge
Confinament S'ha produït un accident a l'empresa, quedeu-vos als domicilis atents a nous missatges.
Evacuació S'ha produït un accident a l'empresa, desconnecteu el corrent, aparells de gas i calefacció. Abandoneu la zona en direcció al punt de trobada on estareu fora de perill.

 

Senyals acústics

Senyal de confinament

Trames d'un minut de duració formades per 5 cicles de 12 segons en els que durant els primers 6 segons el so ascendix i els 6 restants descendix. Cada trama estarà separada de l'anterior per un interval de silenci de 5 segons.

Senyal d'evacuació

Trames d'un minut de duració formades per 30 cicles de 2 segons en els que durant el primer segon el so ascendix i durant el segon següent es manté constant en la freqüència aguda. Cada trama estarà separada de l'anterior per un interval de silenci de 5 segons.

Senyal de fi d'alerta

El senyal de fi d'alerta s'anuncia, a través dels mitjans de comunicació social de titularitat pública i privada, per les autoritats de protecció civil corresponents. Comporta l'emissió d'un so lineal d'una durada de 30 segons.

S'ha produït un accident a l'empresa, desconnecteu el corrent, aparells de gas i calefacció. Abandoneu la zona en direcció al punt de trobada on estareu fora de perill.

 

Información relacionada