Notes de premsa

« Ves enrere

El Consell augmenta en 20.000 euros el pressupost destinat a desenvolupar el Pla de vigilància radiològica en emergències en el qual col·laboren la Universitat de València i la Politècnica

El Consell augmenta en 20.000 euros el pressupost destinat a desenvolupar el Pla de vigilància radiològica en emergències en el qual col·laboren la Universitat de València i la Politècnica

La Generalitat destinarà 52.300 euros en cada universitat com a contribució al cost total de l'elaboració i/o adaptació de procediment per al desenvolupament i la implantació del PVRE

El Consell ha aprovat la renovació de dos convenis de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències amb la Universitat de València (UV) i amb la Universitat Politècnica de València (UPV) per al desenvolupament del Pla de vigilància radiològica en emergències (PVRE).

La Generalitat destinarà 52.300 euros en cada universitat, 20.000 euros més respecte a l'any passat, com a contribució al cost total de l'elaboració i/o adaptació de procediments per al desenvolupament i la implantació del PVRE.

Aquests convenis tenen per objecte l'elaboració i/o adaptació de procediments per a la determinació per l'activitat radioactiva en diferents matrius ambientals en el marc d'un pla de vigilància radiològica en emergències (PVRE), en virtut dels antecedents, l'objectiu i els recursos que tenen la UV i la UPV.

Els isòtops que s'estudiaran seran els que presenten més probabilitat de generar una emergència radiològica per la presència en quantitats importants en instal·lacions industrials, mèdiques i d'investigació a la Comunitat Valenciana, o per la seua existència i accessibilitat en el món que els faça susceptibles, tant al tràfic il·legal com l'ocupació en accions terroristes.

Per a la realització de les funcions que s'han de desenvolupar, es durà a terme un estudi dels diferents isòtops que poden estar presents en les diferents situacions que estableix el Pla especial davant el risc radiològic (PERR).

La UV i la UPV aportaran, per a l'execució d'aquests convenis, les instal·lacions a València i, especialment, els equips i els laboratoris, així com el personal tècnic i investigador especialitzat necessari per al desenvolupament del pla.

Resposta ràpida davant una emergència

Mitjançant aquests convenis, la Universitat de València i la UPV es comprometen a cooperar amb la Generalitat, a través de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, amb la finalitat d'adaptar i desenvolupar els procediments interns de presa de mostres i anàlisis de mesures que facen possible tant donar una resposta ràpida en cas d'emergència radiològica com oferir suport formatiu al personal de l'agència.

La Universitat de València, a través del Laboratori de Radioactivitat Ambiental, i la Universitat Politècnica de València, a través del Servei de Radiacions, formen part de la Xarxa d'Estacions de Mostreig del Consell de Seguretat Nuclear i participen en el programa de vigilància radiològica ambiental independent que encomana a la Generalitat.

Així mateix, disposen dels mitjans d'execució adequats per a la presa de mostres i anàlisis de mesures.

La Generalitat, a través de la AVRSE, té implantat el Pla especial davant el risc radiològic, que preveu la vigilància radiològica ambiental en situacions d'emergència radiològica i està interessada en l'execució d'un pla de vigilància de resposta en emergències.