T'interessa

Enllaços relacionats

opinión

Mercaderies Perilloses

Mercaderies Perilloses

El nivell de desenrotllament de la societat actual comporta la necessitat de produir, manipular, transportar i comercialitzar tota una sèrie de substàncies i productes que poden resultar perillosos en cas d'accident o agreujar les seues conseqüències.

Este risc que patix la societat a causa del propi desenrotllament tecnicocientífic, s'anomena risc tecnològic.

El risc tecnològic preveu els aspectes següents:

 • Accidents en el transport de mercaderies perilloses (carretera, ferrocarril, aeri, marítim, oleoductes i gasoductes, etc.).
 • Risc nuclear.
 • Risc d'accidents greus.

La Comunitat Valenciana està situada en un punt de confluència d'importants eixos de comunicació terrestre. La seua situació centrada en l'est d'Espanya, travessada per l'autopista del Mediterrani, la configura com a territori de trànsit de moltes de les mercaderies perilloses transferides des dels polígons industrials del nord d'Espanya (País Basc i Catalunya) i els del sud (Cartagena i Andalusia) i a l'inrevés. D'altra banda, els ports ubicats a la Comunitat Valenciana, constituïxen importants centres de recepció i distribució de mercaderies perilloses.

A més de l'anterior, la pròpia activitat industrial de la Comunitat, requerix un transport notable amb punt d'origen o destinació en ella.

La N-340 i l'autopista del Mediterrani A-7/AP-7, configuren l'eix de comunicació costaner nord-sud, connectant a la Comunitat amb Catalunya i Múrcia. A Sagunt es connecten les vies de comunicació esmentades amb la N-234, per on circula el trànsit amb Aragó, Navarra i la cornisa Cantàbrica. Des de la pròpia ciutat de València, la A-3 és la principal carretera radial de connexió amb l'altiplà central, a la qual s'incorpora també el trànsit provinents del sud-oest, Andalusia occidental, Extremadura i l'altiplà sud i del nord-oest peninsular. Pel sud la N-340, la N-332 i la A-7/AP-7 canalitzen el trànsit anterior cap a Múrcia i Andalusia oriental.

La configuració de la xarxa ferroviària és semblant a la xarxa principal de carreteres, encara que el seu trànsit de mercaderies és notablement inferior.

Per tots estos motius, es disposa a la Comunitat Valenciana un pla especial enfront d'accidents de mercaderies perilloses que assegure la intervenció eficaç i coordinada dels recursos i mitjans disponibles, a fi de limitar les conseqüències d'un de tals accidents, a persones, béns i medi ambient.
Decret 49/2011, de 6 de maig, del Consell pel qual s'aprova el Pla especial front el risc d'accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril.

DECRET 49/2011, de 6 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Especial davant del Risc d'Accidents en el Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera i Ferrocarril

L'operativitat del pla es basa a establir una classificació dels accidents. D'esta manera, davant de la idea d'un accident i en funció de la seua gravetat, des del Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat es mobilitza els efectius necessaris per al control de la situació d'emergència. Estos efectius s'integren en les unitats bàsiques d'Intervenció, Sanitària, de Seguretat i Assistència Tècnica i Logística.

Per a assegurar la coordinació d'estes unitats bàsiques s'establix la constitució d'un lloc de comandament avançat i la figura del seu director, amb la funció de dirigir i coordinar les actuacions de caràcter tècnic en la zona de l'accident.

PANELL AMB NÚMEROS
(només cisternes i granels)

img_panelnum.gif
SENSE NÚMEROS
El vehicle transporta mercaderies perilloses sense especificar

img_panelnonum.gif

 

CODI D'IDENTIFICACIÓ DE MERCADERIA

Núm. ONU, número de quatre xifres assignat oficialment en la ADR (Europa) a cada producte.


CODI D'IDENTIFICACIÓ DEL PERILL
 

LA PRIMERA XIFRA INDICA EL PERILL PRINCIPAL (SEGONS CLASSIFICACIÓ)

LA SEGONA I TERCERA XIFRA INDIQUEN ELS PERILLS SUBSIDARIS

 1. Explosius
 2. Gas 
 3. Líquid
 4. Sòlid inflamable
 5. Mercaderia comburent o peròxid orgànic 
 6. Mercaderia tòxica 
 7. Mercaderia radioactiva 
 8. Mercaderia corrosiva
 9. Mercaderies diverses
 1. Manca de significació
 2. Explosió
 3. Emanació de gas
 4. Inflamable
 1. Propietats comburents
 2. Toxicitat
 3. Radioactivitat
 4. Corrosivitat
 5. Perill de reacció violenta resultant de la descomposició espontània o de polimerització.

 

LES XIFRES REPETIDES INDIQUEN, GENERALMENT, UNA INTENSIFICACIÓ DEL PERILL. LA LLETRA X INDICA LA PROHIBICIÓ ABSOLUTA DE TIRAR AIGUA SOBRE EL PRODUCTE.