T'interessa

Enllaços relacionats

opinión

La Protecció Civil

La Protecció Civil

La Protecció Civil

Al llarg de la història, la humanitat s'ha vist amenaçada per una gran diversitat de riscs amb què ha hagut de conviure i que l'han obligat, d'una banda, a modificar el seu mode de vida i, d'altra, a desenvolupar actuacions tendents a minorar els efectes d'estos.

El mateix desenvolupament científic porta a la humanitat a iniciar unes estratègies d'actuació davant de la catàstrofe que tendixen a la seua mitigació fins a límits acceptables, i a minimitzar els efectes de les catàstrofes quan es materialitzen els riscs. En este últim cas, la societat disposa de nombrosos servicis que en la majoria dels casos presten atenció permanent (sanitat, bombers, policia, etc.), amb competències concretes en el seu àmbit d'actuació.Per atendre l'emergència cal la intervenció d'alguns servicis o de tots estos, per la qual cosa sorgix la necessitat d'organitzar-se i coordinar-se per a la seua actuació conjunta i eficaç.

Amb esta finalitat, sorgix Protecció Civil, definida com el servici públic encarregat de la protecció física de les persones, els béns i el medi ambient, en situacions de greu risc; els pilars de la qual són la prevenció, la planificació i la gestió d'emergències. En la Generalitat, l'organisme competent en protecció civil és la Conselleria de Justicia, Interior i Administració Pública, a través de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències.

La Generalitat, coneixedora de la responsabilitat que té davant dels ciutadans, ha concebut esta publicació per a facilitar, mitjançant la informació que s'incorpora, la seua autoprotecció, tal com cita la Llei 2/1985, de Protecció Civil, que cobrix els següents objectius:

 • Mostrar l'organització que oferixen les administracions públiques per afrontar les emergències, amb els recursos dels distints servicis operatius implicats.
 • Explicar a la població els diferents tipus d'emergències i riscs a què estem exposats a la Comunitat Valenciana, amb les seues característiques, planificació i legislació elaborada respecte d'això i consells bàsics per a l'autoprotecció.

Els servicis de protecció civil

A vegades entre la ciutadania es produïx certa confusió a l'hora de considerar quins són els servicis i departaments de l'Administració que s'encarreguen de la gestió de protecció civil.

La transcendència i dimensions de les situacions que es produïxen en les emergències exigixen, la majoria de vegades, de la contribució i participació dels recursos humans i materials de totes les administracions públiques, organitzacions, empreses i inclús particulars.

Amb tots estos mitjans, treballant de manera coordinada, es tracta de reduir el màxim possible els efectes que les greus situacions de risc poden tindre sobre les persones, els béns i el medi ambient.

A la Comunitat Valenciana els servicis de protecció civil s'estructuren a partir del Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana. Este Pla Territorial ens ha proporcionat el marc organitzatiu i els mecanismes que permeten la mobilització dels mitjans que ens calen per afrontar les emergències.

La Generalitat Valenciana ha elaborat també Plans Especials per als riscs següents: 

 • Inundacions.
 • Risc sísmic.
 • Transport de mercaderies perilloses.
 • Risc químic.
 • Incendis forestals.
 • Risc radiològic.

A més a més, com a resposta al risc nuclear derivat de la central de Cofrentes, la Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana és responsable directa de l'aplicació i manteniment del PENVA (Pla d'Emergència Nuclear de València). 

Tota esta planificació requerix una actuació coordinada dels servicis intervinents, que pertanyen a distints organismes i/o administracions públiques (Administració de l'Estat, Generalitat i Administració Local).

Per part de la Generalitat, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències té la responsabilitat de la planificació davant dels distints riscs i la coordinació dels recursos existents.

Dins dels recursos propis de la Generalitat, cal destacar el Centre de Coordinació d'Emergències, els mitjans de prevenció i extinció d'incendis forestals (terrestres i aeris), els servicis de vigilància mediambiental, la Policia Autonòmica, l'assistència sanitària i els recursos que les conselleries aporten amb els plans sectorials d'Alberg i Assistència, Sanitari, de Carreteres i de Transport i de Seguretat. 

L'Administració de l'Estat aporta, des de les delegacions i subdelegacions del Govern, el seu servici de protecció civil, les Forces d'Orde Públic i les Forces Armades. És responsable de l'actuació de la Agència Estatal de Meteorologia i de les Confederacions Hidrogràfiques del Xúquer i Segura, i participa en les labors dels plans sectorials de Seguretat i Carreteres.

L'Administració Local, des de les Diputacions Provincials, oferix els servicis dels Consorcis Provincials de Bombers, i és responsable del Pla Sectorial d'Abastiment. Els ajuntaments disposen de la Policia Local, els parcs municipals de Bombers de les capitals de província, i de l'actuació de les Agrupacions Locals de Voluntaris de Protecció Civil.

En definitiva, es tracta d'un dispositiu ampli i complex que s'integra en l'operativa que els diferents plans d'Emergència establixen per a la gestió de cada risc, i assigna les funcions a cadascun dels recursos disponibles, per a donar resposta a les necessitats dels ciutadans en les situacions d'emergència.

Esta complexitat de mitjans i recursos requerix d'un mecanisme de coordinació que la Generalitat ha articulat mitjançant el Centre de Coordinació d'Emergències i de la plataforma 1·1·2 Telèfon d'Emergències de la Comunitat Valenciana.

Les Agrupacions

La legislació espanyola, en matèria de protecció civil, establix que les administracions públiques promouran i recolzaran la vinculació voluntària i desinteressada dels ciutadans a la protecció civil. Les agrupacions locals de Voluntaris de Protecció Civil són l'element integrador que permet a l'Administració local complir amb el que establix la Llei i facilita als ciutadans el desenvolupament de la seua labor solidària. Per tant, són organitzacions de caràcter humanitari, altruista i solidari, que canalitzen i unixen la voluntat participativa dels ciutadans en les tasques de la protecció civil.

És a cada ajuntament a què correspon decidir lliurement la creació de la seua ALVPC, i al ple municipal l'aprovació del seu Reglament.

La ALVPC, una vegada creada, s'enquadra orgànicament i funcionalment en la unitat municipal de què depenguen els servicis de Protecció Civil o Seguretat Ciutadana, sense que això constituïsca cap vincle laboral dels seus components amb l'ajuntament.

El Pla Territorial Municipal davant d'emergències i els plans d'Actuació Municipal davant de riscs específics, són la font d'on emanen les activitats de les ALVPC.

Les funcions que desenvolupen les ALVPC són les següents: 

 1. En la prevenció
  • Col·laborar en els estudis de riscs de la localitat, preferentment orientats a edificis, locals i establiments de pública concurrència.
  • Col·laboració i suport en la confecció i divulgació dels plans d'Autoprotecció de dits centres.
  • Col·laboració en l'elaboració i manteniment dels plans territorials municipals i plans d'Actuació Municipal davant de riscs específics.
  • Confecció i realització de campanyes d'informació i divulgació a la població afectada pels distints riscs, amb el compliment de les directrius donades per l'Ajuntament.
  • Participació en dispositius operatius de caràcter preventiu (en grans concentracions humanes, vigilància forestal, etc.) sempre coordinats pel servici competent que corresponga.
 2. En la intervenció
  • Suport als servicis operatius d'emergència, a requeriment d'estos mateixos.
  • Col·laborar en l'atenció a afectats en emergències (evacuació, alberg, abastiment...), sempre coordinats pel servici que corresponga.

Les persones Voluntaries

Poden formar part d'una ALVPC totes les persones ciutadanes, majors d'edat o menors amb autorització, que estiguen disposats a col·laborar en les activitats pròpies dels servicis de Protecció Civil.
Per a ingressar en una ALVPC, els passos que han de dur-se a terme són els següents:

 • Complimentar la sol·licitud que se li lliurarà a la seu de l'agrupació o al mateix ajuntament.
 • Conéixer el Reglament de l'organització i signar la seua acceptació.
 • Superar les proves d'aptitud psicològiques, físiques i de coneixements.

La relació de les persones voluntaries amb el municipi s'entén com a col·laboració gratuïta i desinteressada.
El voluntari té dret a estar assegurat contra els possibles riscs derivats de la seua actuació, per la qual cosa disposarà d'un assegurança d'accidents que garantirà les prestacions mèdiques i les indemnitzacions corresponents en els casos d'accidents i les seues conseqüències.

La col·laboració de la Generalitat amb els ajuntaments en el foment de les ALVPC se centra en:

 • Xarrades de formació
 • Proposta de Reglament per a les ALVPC*
 • Ajudes i subvencions
 • Assessorament tècnic

El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat

La Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, establix que el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat servirà per a assegurar la imprescindible coordinació de les diverses administracions i entitats que hagen d'actuar en cada situació d'urgència i emergència, que garantiran una àgil i eficaç resposta a les demandes d'ajuda dels ciutadans. Tot això, respectant la competència que a cada organisme li corresponga
en l'execució material del servici sol·licitat i en l'organització, mobilització i gestió dels recursos que es consideren adequats per a l'actuació en concret.

En matèria de gestió d'emergències, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat té assignades competències en dos àrees de responsabilitat:

 • La coordinació de la gestió de les situacions de preemergència iemergència, així com aquelles altres situacions de greu risc col·lectiu,catàstrofe o calamitat pública en què s'activen plans de protecció civil en la Comunitat Valenciana.
 • La gestió del telèfon únic d'emergències 112.