banner

Bon Nadal

Notes de premsa

Ves enrere L'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències informa als Ajuntaments sobre els horaris i activitats autoritzades en les celebracions de Nadal, Cap d'any i Reis

L'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències informa als Ajuntaments sobre els horaris i activitats autoritzades en les celebracions de Nadal, Cap d'any i Reis

La normativa d'Espectacles contempla novetats pel que fa a les activitats a l'aire lliure, i les considerades amb o sense increment de risc

L'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències ha enviat als Ajuntaments de la Comunitat Valenciana una circular en la qual se'ls informa del marc jurídic aplicable pel que fa als horaris i activitats autoritzades en espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, que s'organitzen en les pròximes celebracions de Nadal, Cap d'any i Reis.

La Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, i el seu reglament posterior de desenvolupament aprovat pel Decret 143/2015, d'11 de setembre, regula aquestes celebracions festives en implicar una gran afluència de públic amb el consegüent increment del risc.

La normativa contempla quatre tipus d'espectacles i activitats: els extraordinaris amb o sense increment de risc, els realitzats en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables, les efectuades en via pública o a l'aire lliure i aquelles que es realitzen amb llicència diferent a la prevista en la Llei d'Espectacles.

Pel que fa a anys precedents la normativa presenta algunes novetats en relació a les activitats en via pública i a l'aire lliure, i les considerades amb o sense increment de risc. La petició d'autorització d'estes ultimes haurà de presentar-se amb 10 dies hàbils d'antelació a l'esdeveniment (en el cas d'aquelles sense increment de risc) i amb 15 dies (en el cas de les considerades amb increment de risc).

L'altra novetat concerneix a aquells espectacles o activitats celebrats en via pública o a l'aire lliure la competència de la qual correspon als Ajuntaments. A partir d'enguany, seran objecte d'autorització administrativa quan l'aforament previst excedisca de les mil persones, mentre que aquells que no aconseguisquen aquesta xifra seran susceptibles de realització mitjançant declaració responsable.

Pel que fa als horaris de les celebracions, els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics podran allargar l'horari de tancament durant el dia de Nit de cap d'any en noranta minuts sobre l'establit amb caràcter general, mentre que per a la Nit de Nadal (el dia 24 de desembre) i la Nit de Reis (5 de gener) serà de seixanta minuts.

Quant a aquells espectacles i activitats que s'efectuen en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables a l'aire lliure o en via pública, correspon a l'administració municipal establir l'horari en funció del contingut de l'espectacle o activitat (sopar, ball, concert, etcètera), la presència de veïns adjacents i la contaminació acústica que puga produir-se.

Els espectacles i activitats en establiments amb llicència diferent a la regulada en la normativa d'Espectacles, hauran de complir tots els requisits i condicions de seguretat exigits i, en particular, els de aforament i evacuació; i també hauran de ser autoritzats per l'ajuntament en el terme municipal del qual se situe l'establiment.

Prohibicions i condicions generals

Finalment, els organitzadors d'aquest tipus de festejos han de tenir en compte les prohibicions i condicions generals que han de complir-se en relació a la contaminació acústica, prohibició de venda, dispensació i subministrament de begudes alcohòliques a menors de 18 anys; la prohibició de l'entrada de menors de 16 anys en discoteques, sales de festa, pubs, sales de ball i establiments equivalents; la prohibició del consum il·legal o el tràfic de drogues, estupefaents o substàncies psicotrópiques, així com la falta de diligència a impedir aquest consum o tràfic.