banner

Bon Nadal

Notes de premsa

Ves enrere El 99,48% dels ciutadans enquestats considera que el telèfon 1·1·2 ofereix un bon servei i tornaria a utilitzar-ho

El 99,48% dels ciutadans enquestats considera que el telèfon 1·1·2 ofereix un bon servei i tornaria a utilitzar-ho

 
07/09/2017

 

L'enquesta anual de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències per a conéixer el grau de qualitat i satisfacció amb el servei del telèfon d'Emergències '1·1·2 Comunitat Valenciana' reflecteix enguany que el 80% dels ciutadans entrevistats de la Comunitat Valenciana coneixen l'existència del telèfon únic d'emergències. 

En aquesta edició s'ha registrat un increment del 2,37% en el grau de coneixement del servei, xifra que confirma la tendència de creixement registrada des de l'any 2014. 

Aquesta enquesta anual s'efectua amb un doble objectiu: d'una banda, aprofundir en el perfil del ciutadà que coneix el telèfon únic d'emergències i, d'altra banda, per a obtenir informació sobre els motius que indueixen als ciutadans que, àdhuc coneixent el telèfon 1·1·2, no han fet ús del mateix però sí que han utilitzat altres nombres d'emergència. 

Enguany s'ha continuat informant els ciutadans enquestats sobre la disponibilitat de mitjans digitals (web pública, Facebook i Twitter) per a tenir accés continu i actualitzat sobre la prestació de serveis per part de '1·1·2 Comunitat Valenciana'. 

Segons arreplega l'enquesta, el 99,48% dels ciutadans enquestats considera que el telèfon 1·1·2 ofereix un bon servei i tornaria a utilitzar-ho. Aquesta dada posa de manifest l'alt grau de satisfacció amb el servei prestat. De fet, el 50,65% dels ciutadans enquestats ho han qualificat amb un 10, la puntuació màxima. 

Un altre dels aspectes destacables de l'enquesta fa referència al tipus d'emergència sol·licitada pels ciutadans en la seua trucada al 1·1·2. Així, el grup més nombrós, amb el 50,93% dels enquestats, ha manifestat fer ús del telèfon per a contactar amb serveis sanitaris. A continuació se situa el grup de les trucades tipificades com a accident amb el 19,63%. En tercer i quart lloc es troben els grups de trucada de seguretat i incendi i salvament, ambdues amb el mateix percentatge del 14,72%. 

Quant a l'apartat que determina el canal a través del qual els ciutadans han conegut el servei, el 32,03% afirma haver rebut informació a través dels mitjans de comunicació: televisió i ràdio. Enguany, la recomanació verbal per part de companys, amics i familiars, amb un percentatge del 26,49%, se situa en segona posició com a via de coneixement. Respecte al passat exercici, aquesta categoria ha experimentat un descens del 10%. 

La difusió a través de mitjans digitals com la web pública de '1·1·2 Comunitat Valenciana' manté la seua representativitat amb un 5,77%, per davant d'altres categories com a 'cartelleria organismes públics' i 'guies telefòniques'. 

Respecte a variables relatives a la valoració del servei i en contestació a preguntes com es va contestar amb rapidesa a la seua trucada?, o l'operador va ser correcte i amable), el 97,91% dels enquestats han contestat afirmativament a la primera pregunta i el 99,21% també ho han fet de forma positiva a la segona. 

Pel que fa als aspectes en els quals es podria millorar el servei, l'eficàcia en la gestió de la trucada, amb un valor del 38,51%, és la qualitat més valorada, seguida de la coordinació d'operatius, 31,06%; i la rapidesa en l'atenció de la trucada i difusió i informació sobre el servei com la tercera i quarta qualitat més demandada. 

Finalment, quant als requisits que s'han tingut en compte per a realitzar l'enquesta, cal assenyalar que s'han realitzat 1.200 enquestes i s'han fixat com a requeriments per a definir el perfil del ciutadà a entrevistar, que la seua edat fóra igual o superior a 16 anys i fóra resident a la Comunitat Valenciana. La distribució de la mostra s'ha realitzat entre els diferents municipis de la Comunitat Valenciana en proporció a la població que cada municipi representa, pel que fa al total del territori.