¿Què fer davant un incendi?

¿Què fer davant un incendi?

Mesures preventives en les zones forestals i en una franja al voltant de 500 m

 • No tires fòsfors, puntes de cigarret ni encendre foc per a cuinar fora dels llocs preparats i autoritzats a este efecte.
 • Únicament es pot fer foc a les zones habilitades i autoritzades (paellers).
 • Els dies amb preemergència de nivell 3, està prohibit fer qualsevol tipus de foc.
 • No deposites fems o qualsevol altre tipus de residu.
 • No llances coets, petards o similars ni qualsevol altre artefacte que continga foc.
 • Amb caràcter general queda prohibida la crema de restes agrícoles o forestals des de l'1 de juliol al 30 de setembre, si be en funció del risc de cada any este període podrà ser ampliat.
 • Quan el nivell de preemergència per incendis forestals siga 3, queden prohibides totes les cremes de restes agrícoles i forestals, encara que tingues autorització de crema.
 • Si ja has començat a cremar i canvien les condicions de vent, és obligatori finalitzar la crema. No t'arrisques i apaga el foc quant abans millor.
 • Recorda que qualsevol activitat que requerisca la utilització de foc comporta un risc i es susceptible de provocar un incendi forestal. Si prens les mesures de prevenció adequades, el risc es reduix considerablement.

Durant l'incendi forestal:

Si et trobes en una casa a la muntanya i el foc s'hi acosta i impedix la teua fugida:

 • Si tens mànegues, deixa-les obertes i dirigides cap a la teulada.
 • Tanca les portes, finestres i persianes. Despenja les cortines.
 • Roman a la casa, és el lloc més segur, si et veus amb l'obligació a eixir-ne cobrix-te la major part de la pell per a protegir-te de la calor radiant. Posa't roba de cotó i que cobrisca tota la superfície del cos. Mulla la roba amb aigua.
 • Desconnecta qualsevol subministrament de combustible (gas, gasoil,...)
 • Roman atent a les recomanacions de les autoritats, recorda que pot fallar la llum, disposa d'algun mitjà per a mantindre't comunicat i rebre informació (ràdio, telèfon).


Si et trobes en un cotxe i et veus rodejat pel foc:

 • No conduïsques a cegues a través del fum dens, encén els fars i els intermitents.
 • Si et veus amb l'obligació a parar, busca un lloc per a detindre't on el sòl estiga net de vegetació i para el motor.
 • Tanca les finestretes i els punts de ventilació i tira't al terra del cotxe.
 • Si has d'eixir-ne, procura que la major part de la teua pell estiga coberta.


Si camines a peu per la muntanya i hi ha un incendi en les proximitats:

 • Intenta allunyar-te de l'incendi, tracta de passar a zona ja cremada pels laterals, aparta't  de la zona per on avança el foc, busca vessant avall  la cua de l'incendi.
 • Si el foc et rodeja, tracta de romandre en terreny sense vegetació o ja cremat.
 • No córregues vessant amunt llevat que sàpies que hi ha un lloc segur.
 • No intentes creuar les flames, llevat que veges clarament el que hi ha darrere d'elles.
 • Si et veus rodejat o rodejada  intenta protegir-te de la radiació, tira't a terra darrere d'una gran roca, un tronc o una depressió, cobrix-te amb terra o arena; refugia't en clots o rierols; evita depòsits elevats d'aigua que es calfaran per l'incendi.


Mesures d'autoprotecció en urbanitzacions:

En la urbanització:

 • S'han de mantindre els vials, les zones d'accés i les cunetes netes de vegetació seca.
 • Els carrers, les cases i les vies d'accés han d'estar ben senyalitzats per a facilitar la identificació i la localització en cas de sinistre.
 • Senyalitzar els punts d'aigua disponibles.
 • És important disposar d'una xarxa d'hidrants perimetrals homologats i es garantirà el subministrament d'aigua per a la seua utilització. Estos hidrants estaran degudament senyalitzats.
 • Ha d'haver-hi una franja de 25 metres d'amplària separant la zona edificada de la forestal, permanentment lliure de vegetació baixa i matolls, i si és el cas amb l'estrat arbori fortament aclarit i podat fins a 2/3 de l'alçada total de cada arbre, així com un camí perimetral de 5 metres d'amplària.
 • Els camins d'accés  i les seues cunetes es deuran mantindre lliures de vegetació, i a més disposaran d'una franja de protecció de 10 metres d'amplària, a cada costat del camí, permanentment lliure de vegetació baixa i matolls. Els arbres d'esta franja caldrà que espiguen podats fins a 2/3 de la seua alçària total.
 • Si tens quadros elèctrics, depòsits de gas o qualsevol altre material inflamable a l'exterior de la vivenda procura que el sòl estiga formigonat o lliure de vegetació.
 • Per a fer foc utilitza els cremadors, paellers o barbacoes, que acomplisquen les condicions de seguretat corresponents.
 • Instal·la xarxes mataespuernes de material no inflamable de 1 centímetre de llum com a màxim, en fumerals i paellers.
 • Recorda que no està permés cremar los restos de jardí.

En les parcel·les:

 • Llevar les branques situades sobre teulades o prop de la ximenera.
 • Tindre localitzades les ferramentes que puguen ser útils en cas d'incendi.
 • Les parcel·les no edificades dins de la urbanització, és convenient que estiguen lliures de vegetació seca i amb els arbres podats, per a evitar la propagació del foc.

En cas d'incendi:

 • Telefona al 1.1.2
 • Evacua immediatament si així ho indiquen les forces i els cossos de seguretat. Amb calma i ordenadament.
 • Si no tens temps d'abandonar la casa:
  • Intenta comunicar la teua situació a les autoritats.
  • Retira tots els elements combustibles, inclosos mobles de jardí, d'al voltant de la casa.
  • Tanca hermèticament la casa.
  • Desconnecta qualsevol subministrament de combustible (gas, gasoil,...)
  • Fes arreplega d'aigua (banyera, pica,...)
  • Posa't roba de cotó i que cobrisca tota la superfície del cos.
  • Prepara la documentació i els objectes importants en el cotxe per si has de fugir.
  • Si pots, lleva les cortines.

Per a més informació, consulta la pàgina web del 112, apartat d'incendis forestals / manual de bones pràctiques.

Per a conèixer el nivell de preemèrgencia per incendis forestals: www.112cv.gva.es