Notes de premsa

Set associacions de voluntaris s'acrediten per a col·laborar en l'extinció d'incendis forestals

Set associacions de voluntaris s'acrediten per a col·laborar en l'extinció d'incendis forestals

• Un centenar de voluntaris acrediten la seua formació en l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències per col·laborar en l'extinció incendisPresidència 


València (26.07.18) Un total de set associacions de voluntaris de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana s'han acreditat en l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències després de l'aprovació del decret 8/2017 de 26 de maig, que estableix les condicions i els requisits per a l'acreditació de les associacions, agrupacions de voluntariat i del personal voluntari col·laborador en l'extinció d'incendis forestals a la Comunitat Valenciana.

Les Associacions contra Incendis Forestals (Acif) d'Alcoi, Salines i Mariola, les agrupacions locals de voluntaris de Protecció Civil de Sax, d'Alzira i de Nàquera i l'Associació per a la defensa de la naturalesa (Adene) d'Énguera són les primeres entitats que han presentat els requisits necessaris per poder col·laborar amb els diferents consorcis de bombers i organismes que intervenen les labors d'extinció d'incendis forestals. 

En concret, 105 persones han acreditat la seua formació en matèria de seguretat enfront d'incendis i en matèria d'extinció certificada per l'Institut Valencià de Seguretat i Emergències (IVASPE), a més d'una experiència laboral o pràctica en la mateixa matèria un mínim de dos anys. 

Les acreditacions són individuals per cada membre de l'associació o agrupació que compleix els requisits i hauran de renovar-se cada cinc anys.

A més de les set agrupacions ja acreditades, cinc més podrien obtenir en breu l'acreditació de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències si superen l'avaluació que duen a terme els Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament per comprovar la seva capacitat operativa. 

Les entitats de voluntaris interessats han d'estar registrats en els serveis de voluntariat de Protecció Civil; han de disposar d'un mínim de 5 membres amb acreditació com a personal col·laborador en l'extinció d'incendis i aportar els seus propis recursos a l'extinció d'incendis, mitjans d'intervenció, vehicles de transport, equips de protecció individual (EPI) de protecció corporal completa de peces de roba ignífugues i casc, sistema de comunicació interna entre els membres i eines manuals per a tasques de repàs o tasques d'extinció directa.

 Un total de siete asociaciones de voluntarios de Protección Civil de la Comunitat Valenciana se han acreditado en la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias tras la aprobación del decreto 8/2017 de 26 de mayo, que establece las condiciones y los requisitos para la acreditación de las asociaciones, agrupaciones de voluntariado y del personal voluntario colaborador en la extinción de incendios forestales en la Comunitat Valenciana.

 

Las Asociaciones contra Incendios Forestales de Alcoi, Salinas y Mariola, las agrupaciones locales de voluntarios de Protección Civil de Sax, de Alzira y de Náquera y la Asociación para la defensa de la naturaleza de Enguera son las primeras entidades que han presentado los requisitos necesarios para poder colaborar con los diferentes consorcios de bomberos y organismos que intervienen las labores de extinción de incendios forestales.

 

En concreto, 105 personas han acreditado su formación en materia de seguridad frente a incendios y en materia de extinción certificada por el Instituto Valenciano de Seguridad y Emergencias (IVASPE) y tienen una experiencia laboral o práctica en la misma materia un mínimo de dos años.

 

Las acreditaciones son individuales por cada miembro de la asociación o agrupación que cumpla los requisitos y deberán renovarse cada cinco años.

 

Además de las siete agrupaciones ya acreditadas, cinco más podrían obtener en breve la acreditación de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias si superan la evaluación que llevan a cabo los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento para comprobar su capacidad operativa.

 

Las entidades de voluntarios interesados deben estar registrados en los servicios de voluntariado de Protección Civil; deben disponer de un mínimo de 5 miembros con acreditación como personal colaborador en la extinción de incendios y aportar sus propios recursos a la extinción de incendios, medios de intervención, vehículos de transporte, equipos de protección individual (EPI) de protección corporal completa de piezas de ropa ignífugas y casco, sistema de comunicación interna entre los miembros y herramientas manuales para tareas de repaso o tareas de extinción directa.