T'interessa

opinión

Informació a la població

1. Què és el Risc d'Accidents Greus?

1. Què és el Risc d'Accidents Greus?

El nivell de desenvolupament de la societat actual comporta la necessitat produir, manipular, transportar i comercialitzar tota una sèrie de substàncies i productes que poden resultar perillosos en cas d'accident o agreujar les conseqüències d'aquests. A aquest risc que pateix la societat a causa del propi desenvolupament tecnicocientífic, se'l denomina risc tecnològic.
El risc tecnològic contempla els aspectes següents:

 • Accidents en el transport de mercaderies perilloses (carretera, ferrocarril, aeri, marítim, oleoductes i gasoductes, etc.).
 • Risc nuclear
 • Risc d'accidents greus.

El Risc d'accidents greus engloba els riscos derivats de l'existència d'establiments que emmagatzemen i/o manipulen substàncies potencialment perilloses.
La Unió Europea, després de l'accident que es va produir en una indústria química italiana en la població de Seveso, va elaborar la Directiva Europea (82/501) que posteriorment es va traslladar a l'ordenament jurídic espanyol a través de l'actual Reial Decret 1.254/1999 (modificat pels RD 119/2005 i 948/2005) i del Reial Decret 1.196/2003.
El Reial Decret 1.254/1999 estableix els criteris per a determinar si un establiment estarà afectat en major o menor mesura per aquesta normativa, tot assignant dos llindars diferents: el llindar inferior i el llindar superior. Totes les indústries afectades pel reial decret han d'elaborar un Pla d'Emergència Interior que articule la resposta de la pròpia empresa en cas d'accident. A més, els establiments afectats pel llindar més restrictiu han d'elaborar, també, un informe de Seguretat i presentar-lo a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma perquè aquest el revise i avalue.

Posteriorment, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències de la Conselleria de Governació, amb la informació aportada per l'informe de seguretat esmentat, haurà de redactar i aprovar un Pla d'Emergència Exterior que articule la resposta de tots els organismes implicats en cas d'una emergència en el dit establiment.
A més de la realització dels Plans d'Emergència Interior i Exterior, si és el cas, l'Administració ha establit una sèrie de mesures addicionals per a garantir la protecció de la població davant possibles accidents en aquest tipus d'indústries: instal•lació de sistemes d'avís acústic, campanyes d'informació a la població i simulacres.


2. Què és el PEE? Documents que l’integren i tràmits administratius

2. Què és el PEE? Documents que l'integren i tràmits administratius

El Pla d'Emergència Exterior estableix l'organització i els procediments d'actuació i coordinació dels mitjans i recursos de la Comunitat Valenciana i d'altres administracions públiques assignats al pla amb l'objecte de prevenir i, si és el cas, mitigar les conseqüències d'aquests accidents sobre la població, el medi ambient i els béns que puguen veure-s'hi afectats.

Entre les funcions bàsiques del Pla d'Emergència Exterior d'un establiment afectat per aquesta normativa destaquen:

 • Determinar les zones d'intervenció i alerta.
 • Preveure l'estructura organitzativa i els procediments d'intervenció per a les situacions d'emergència per accidents greus.
 • Preveure els procediments de coordinació amb el Pla estatal per a garantir-ne l'adequada integració.
 • Establir els sistemes d'articulació amb les organitzacions de les administracions municipals i definir els criteris per a l'elaboració dels plans d'actuació municipal d'aquelles.
 • Especificar els procediments i informació a la població sobre les mesures de seguretat que hagen de prendre's i sobre el comportament a adoptar en cas d'accident.
 • Catalogar els mitjans i recursos específics a disposició de les actuacions previstes.
 • Garantir la implantació i el manteniment del pla.

Per a complir aquestes funcions el Pla d'Emergència Exterior s'estructura en cinc documents i tres annexos:

 • 1. Anàlisi del risc
 • 2. Estructura i organització
 • 3. Operativitat
 • 4. Mitjans i recursos adscrits al pla
 • 5. Implantació i manteniment

Annexos

 • 1. Pla d'Actuació Municipal
 • 2. Cartografia
 • 3. Catàleg de mitjans i recursos. Directori telefònic.

El resum dels tràmits administratius que han de seguir-se per a l'elaboració, aprovació, homologació i implantació dels Plans d'Emergència Exterior és el següent:

Anàlisi del Risc

A partir de les dades aportades per l'establiment afectat, en aquest apartat es fa una descripció de l'activitat industrial i de les substàncies perilloses emmagatzemades i/o manipulades. Els objectius són identificar els accidents greus que poden ocórrer en l'establiment, així com el càlcul de les conseqüències i danys produïts per aquests. Com a resultat es determina una zona d'alerta i una zona d'intervenció, en la qual si hi ha elements vulnerables caldrà adoptar mesures de protecció. La definició d'aquestes zones ve donada en la Directriu bàsica:

 • La Zona d'intervenció (ZI) és aquella en què les conseqüències de l'accident produeixen un nivell de danys que justifica la presa de mesures de protecció per a la població. Només hi pot penetrar la Unitat Bàsica d'Intervenció Directa.
 • La Zona d'alerta (ZA) és aquella en què les conseqüències de l'accident provoquen efectes que, encara que perceptibles per a la població, no justifiquen la presa de mesures de protecció per a la població excepte per als grups crítics (xiquets, ancians i persones malaltes).

Estructura i organització

En aquest document s'estableix l'estructura del PEE, és a dir, com s'organitzen i coordinen tots els organismes implicats en cas de produir-se una emergència en un establiment afectat. 
A l'hora de planificar una emergència, és important relacionar els accidents que es poden produir amb els recursos que es mobilitzarien per al seu control. D'esta manera, els accidents es classifiquen en categories, definides en la Directriu bàsica en funció de la gravetat dels danys que aquests poden produir:

 • Categoria 1: Aquells accidents per als quals es preveja, com a única conseqüència, possibles víctimes, danys materials en l'establiment accidentat i no es prevegen danys de cap tipus al seu exterior.
 • Categoría 2: Aquells accidents per als quals es preveja com a conseqüències, possibles víctimes i danys materials en l'establiment, mentre que les repercussions exteriors es limiten a danys lleus o efectes adversos sobre el medi ambient en zones limitades.
 • Categoría 3: Aquells accidents per als quals es preveja com a conseqüències, possibles víctimes, danys materials greus o alteracions greus del medi ambient en zones extenses i a l'exterior de l'establiment.

I, al seu torn, en el PEE s'estableixen una sèrie de situacions basant-se en els recursos necessaris per a controlar l'emergència:

 • Situació 0: Accident que es pot controlar amb els recursos de l'empresa, o bé que per al seu control requereix només la mobilització d'un nombre reduït de vehicles d'intervenció, o només la mobilització d'un nombre reduït de dotacions sanitàries a petició del cap d'emergència de l'empresa. En no haver-hi repercussions a l'exterior de l'empresa, no cal adoptar mesures de protecció a la població.
 • Situació 1: Accident les conseqüències del qual afecten greument l'interior de l'empresa sinistrada i/o lleument el seu exterior, i que per al seu control requereixen: la mobilització de recursos adscrits al present pla, la constitució d'un Lloc de Comandament Avançat (PMA) des del qual es dirigiran i coordinaran les actuacions sobre el terreny i l'adopció de mesures de protecció a les persones, béns i el medi ambient.
 • Situació 2: Accident que per les seues greus conseqüències requereix l'adopció de mesures de protecció a les persones, béns i medi ambient més severes o en zones més extenses, i/o que per al seu control requereix la mobilització de recursos no adscrits al present pla, així com la constitució del Centre de Coordinació Operativa Integrat (CECOPI).
 • Situació 3: Accident que per al seu control es declara "d'interès nacional".

L'estructura d'un Pla d'Emergència Exterior es basa en:

 • 1º L'existència d'una estructura permanent de resposta davant emergència que activa i actua d'ofici quan hi ha notícia de l'existència d'una situació d'emergència:
  • Els Centres de Coordinació d'Emergències de la Generalitat València (un per província) que coordinen els diferents serveis d'intervenció davant situacions de greu risc, catàstrofe i calamitat pública. Garanteixen, entre altres, l'activació dels Plans d'Emergència Exterior.
 • 2º En l'activació escalonada d'òrgans o recursos per a fer front a l'emergència segons la seua gravetat, així estaran:
  • Centre de Coordinació Operativa Integrada (CECOPI) amb funcions de resolució de l'emergència a nivell directiu.
  • Lloc de Comandament Avançat (PMA) amb funcions de coordinació sobre el terreny de tots els cossos d'intervenció especialitzats.
  • Unitats Bàsiques d'Intervenció (UBI) com a recursos actuants en el terreny a les ordres del PMA.

Operativitat

L'objectiu d'aquest document és descriure el procediment d'actuació de cada un dels organismes implicats en cas d'emergència en un establiment afectat. Es descriu com s'activa el PEE, quins avisos i mobilitzacions s'han de dur a terme i quines mesures de protecció a la població s'hi preveuen. L'activació del Pla d'Emergència Exterior segueix la seqüència que es mostra en el gràfic:


3. Quants establiments estan afectats pel llindar superior del Reial Decret 1.254/1999 a la Comunitat Valenciana?


4. Quins accidents poden ocórrer en aquests establiments?

4. Quins accidents poden ocórrer en aquests establiments?

Incendi: Consisteix en la reacció d'oxidació ràpida entre un combustible i generalment, l'oxigen de l'aire:

Explosió (Núvol Inflamable): És una reacció produïda a molta velocitat amb expansió molt violenta de gasos, generalment a conseqüència de la formació d'un núvol inflamable.

L'efecte principal de les explosions és la generació d'ones de pressió (fenomen de sobrepressió):

Núvol Tòxic: És l'expulsió accidental de substàncies tòxiques cap a l'exterior del recipient que els conté. En el cas de gasos i vapors, l'efecte principal és la formació d'un núvol tòxic, les característiques del qual varien segons el producte, les condicions meteorològiques, la morfologia del terreny, etc.


5. Quines mesures de protecció a la població s'adopten en cas d'accident en aquests establiments? Mesures d'Autoprotecció

5. Quines mesures de protecció a la població s'adopten en cas d'accident en aquests establiments? Mesures d'Autoprotecció

Confinament

Consisteix en el refugi de la població als seus propis domicilis, o en altres edificis, recintes o habitacles pròxims en el moment d'anunciar-se l'adopció de la mesura. Mitjançant el confinament la població queda protegida de la sobrepressió, l'impacte de projectils, conseqüències de les possibles explosions, del flux de radiació tèrmica, en cas d'incendi i del grau de toxicitat.

Evacuació

L'evacuació consisteix en el trasllat massiu de la població que es troba en posicions exposades cap a zones segures.
Les autoritats informaran de la mesura de protecció a la població que s'adoptarà en cada cas a través dels sistemes acústics d'avís, dels sistemes de megafonia mòbil de la Policia Local i dels mitjans de comunicació social.

Mesures d'Autoprotecció

Les mesures d'Autoprotecció personal són un conjunt d'actuacions, a l'abast de qualsevol ciutadà, a fi de contrarestar els efectes adversos d'un eventual accident.
Aquestes mesures són d'una senzillesa extrema i resulten de gran eficàcia si són aplicades adequadament, constituint un complement essencial de les anteriors mesures de protecció.

Confinament

A casa Al carrer
 • Allunyeu-vos de vidrieres i finestres. 
 • En cas d'incendi, confineu-vos en el part oposada d'on s'ha produït l'incendi. 
 • En cas de núvol tòxic, confineu-vos si és possible a les habitacions més interiors.
 • Tancament de les portes i finestres.
 • Apagueu sistemes de climatització i de ventilació i tapeu tots els orificis en comunicació amb l'exterior.
 • En cas de núvol tòxic, respireu través de draps mullats.
 • Procureu-vos una llanterna, una ràdio i aigua.
 • Escolteu la ràdio per a informar-se de l'evolució de l'accident i de les accions a realitzar.
 • Estigueu atent als avisos per megafonia.
 • Seguiu les instruccions de les autoritats.
 • No fumeu.
 • No telefoneu, deixeu les línies lliures per als equips d'emergència.
 • Estigueu preparat per a una evacuació, prepareu la documentació.
 • No eixiu a l'exterior fins que les autoritats no ho comuniquen.
 • No beveu aigua fins que les autoritats ho comuniquen.
 • En cas de núvol tòxic, ventileu la casa quan les autoritats hagen comunicat que es pot eixir. 
 • Confineu-vos en el primer edifici que vegeu.
 • El vehicle no és un lloc segur, confineu-vos en el primer edifici que vegeu.
 • En cas de núvol tòxic fugiu del núvol en direcció transversal al vent, ni a favor ni en contra.

 

Evacuació

A casa o en el carrer

 • Seguisu les instruccions que les autoritats facilitaran per ràdio o per megafonia local.
 • Tanqueu la clau del gas i dispareu l'automàtic de la llum.
 • Abandoneu la casa o empresa i dirigiu-vos el més ràpidament possible cap als punts de trobada.
 • Si desconeix on es troba el punt de trobada, pregunteu al policia més  pròxim.
 • No aneu a cercar els xiquets al col•legi. El professor se n'ocuparà.
 • No fumeu.
 • No telefoneu, deixeu les línies lliures per als equips d'emergència.
 • Tingueu preparada la documentació.
 • No utilitzeu els ascensors.
 • Sota cap circumstància no es detingueu a contemplar cap tipus de vessament de  producte, incendi o un altre tipus d'accident.
 • Absteniu-vos de crear cap punt de possible ignició (purnes, misteres, arrancada de vehicles, etc.)

6. Quines senyals acústics i quins missatges s'escolten en cas d'accident en aquests establiments?

6. Quines senyals acústics i quins missatges s'escolten en cas d'accident en aquests establiments?

Mesura de protecció Missatge
Confinament S'ha produït un accident a l'empresa, quedeu-vos als domicilis atents a nous missatges.
Evacuació S'ha produït un accident a l'empresa, desconnecteu el corrent, aparells de gas i calefacció. Abandoneu la zona en direcció al punt de trobada on estareu fora de perill.

 

Senyals acústics

Senyal de confinament

Trames d'un minut de duració formades per 5 cicles de 12 segons en els que durant els primers 6 segons el so ascendix i els 6 restants descendix. Cada trama estarà separada de l'anterior per un interval de silenci de 5 segons.

Senyal d'evacuació

Trames d'un minut de duració formades per 30 cicles de 2 segons en els que durant el primer segon el so ascendix i durant el segon següent es manté constant en la freqüència aguda. Cada trama estarà separada de l'anterior per un interval de silenci de 5 segons.

Senyal de fi d'alerta

El senyal de fi d'alerta s'anuncia, a través dels mitjans de comunicació social de titularitat pública i privada, per les autoritats de protecció civil corresponents. Comporta l'emissió d'un so lineal d'una durada de 30 segons.

S'ha produït un accident a l'empresa, desconnecteu el corrent, aparells de gas i calefacció. Abandoneu la zona en direcció al punt de trobada on estareu fora de perill.

 


7. Documentació complementària


Información relacionada